Κυριακή, 31 Ιουλίου 2011

Η ευχαριστήρια επιστολή του Ι. Καποδίστρια προς τον Ελληνόβλαχο Σίμωνα Γ. Σίνα!


Του Δημήτρη Στεργίου

Με την ευκαιρία της εκδήλωσης τιμής προς τους εθνικούς ευεργέτες τον προσεχή Σεπτέμβριο στο Ζάππειο, παραθέτουμε αποκαλυπτικό κείμενο – ντοκουμέντο που αποτελεί ηχηρό ράπισμα στη γνωστή ανθελληνική προπαγάνδα για τους Ελληνόβλαχους.

Οι Ελληνόβλαχοι θα τιμήσουν τους εθνικούς ευεργέτες με τη μουσικοχορευτική εκδήλωση (παραδοσιακοί χοροί με τη συμμετοχή των χορευ­τικών συγκροτημάτων Βλάχικων Συλλόγων μελών της Ομοσπονδίας), την οποία συνδιοργανώνουν η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων και η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων στο Ζάππειο Μέγαρο στην Αθήνα στις 17 Σεπτεμβρίου 2011 και ώρα 19:00.
Η ανακοίνωση για τη μουσικοχορευτική εκδήλωση προς τιμήν των Ελληνοβλάχων κυρίως εθνικών ευεργετών συνοδεύεται από ένα σημείωμα που αφορά τον βλάχικης καταγωγής μεγάλο εθνικό ευεργέτη Ευάγγελο Ζάππα, ο οποίος το 1856 έστειλε στο βασιλιά Όθωνα ένα γράμμα με το οποίο πρόσφερε 400 μετοχές της ατμοπλοϊκής του εταιρείας για να γίνονται, με τα κέρδη από τους τόκους, κάθε τέσσερα χρόνια οι Ολυμπιακοί Αγώνες στην Αθήνα.
Ωστόσο, όπως προκύπτει από το αρχείο μας, του Ευάγγελου Ζάππα είχε προηγηθεί πολύ πιο νωρίς για ευεργεσία προς την Ελλάδα ο Σίμων Γ. Σίνας, ο οποίος έστειλε το 1830 στον κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια ένα σημαντικό ποσό για «τα δημόσιας της Ελλάδος καταστήματα».
Όπως προκύπτει από το τρίτομο έργο του Ν. Κασομούλη (έκδοση της Εθνικής Τράπεζας, σελίδα 59, το 1940), ο Καποδίστριας έστειλε, υπό ημερομηνίαν 16 Μαϊου 1830, ευχαριστήρια επιστολή προς τον Σίμωνα Γ. Σίνα, η οποία έχει ως εξής:«Ελληνική Πολιτεία. Ο Κυβερνήτης της Ελλάδος, Αριθμός 766.
Προς τον Κύριον Σίμωνα Γ. Σίναν,

Εδέχθημεν μετά πολλής ευγνωμοσύνης την ποσότητα των 2.007 (99/100) διστήλων, τα οποία μετά των εν Βιέννη συμπολιτών σας Γραικο-Βλάχων προσφέρετε δωρεάν εις τα δημόσια της Ελλάδος καταστήματα. Νομίζοντες δε και συμφερώτερον και προ πάντων ευάρεστον εις τους δωρητάς ν΄ αφιερωθώσιν εις όφελος του Ορφανοτροφείου οι ετήσιοι τόκοι των κεφαλαίων τούτων, ασφαλισθέντων εις την Εθνικήν Τράπεζαν, διετάξαμεν την επί ταύτης Επιτροπήν να συνεννοηθή με τον εν Κερκύρα Κύριον Αναστάσιον Ι. Κόνιαρην. Άμα δε λάβη παρ΄ αυτού την διαληφθείσαν ποσότητα, θέλει σας ειδοποιήσει. Εις το Ορφανοτροφείον παιδεύονται ήδη 500 ορφανά, και οι εξελθόντες μέχρι τούδε από το κατάστημα τούτο κατά την ιδιαιτέραν κλίσιν και ικανότητα έκαστος ενασχολούνται εις την ναυτικήν υπηρεσίαν και τας τέχνας και εργόχειρα ή διδάσκονται εις τα εν Αιγίνη δύο Τυπικά σχολεία της αλληλοδιδακτικής και των ανωτέρων μαθημάτων. Εάν και άλλοι ομογενείς συνδράμωσι με αυτήν προθυμίαν εις βοήθειαν των Ελληνοπαίδων, των οποίων γέμουσιν οι Ελληνικοί τόποι, και μάλιστα αι επαρχίαι, όπου υπήρχον ποτε πόλεις, τότε και τα διδακτικά καταστήματα θέλουν στερεωθή και η επομένη γενεά θέλει λάβει αγωγήν αξίαν της μελλούσης τύχης, εις την οποίαν προσεκλήθη παρά της θείας προνοίας. Είθε το ιδικόν σας παράδειγμα και των εν αλλοδαπή Ελλήνων, όσοι συνεισέφεραν φιλοτίμως υπέρ της εκπαιδεύσεως της Ελληνικής νεολαίας, να εγείρη και τους άλλους ομογενείς, οι οποίοι έχοντες τα αυτά προς την Πατρίδα αισθήματα δεν έδειξαν εισέτι δια των έργων τους οποίους τρέφουσιν υπέρ αυτής αγαθούς σκοπούς.
Εκφράζομεν προς σε, Κύριε, και δια σου προς τους συμπολίτας σου Γρακο-Βλάχους πολλήν ευγμωμοσύνην εκ μέρους των ορφανών και παρ΄ ημών την εξαίρετον υπόληψιν και τιμήν.

Εν Ναυπλίω την 16 Μαίου 1830
Ο Κυβερνήτης
Ι.Α. Καποδίστριας

Ο επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίου Παιδεύσεως Γραμματεύς
Ν. Χρυσόγελος»

Από την ευχαριστήρια αυτή επιστολή του κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια προς τον Σίμωνα Γ. Σίναν κρατήσαμε μερικές σημειώσεις, που καταφέρουν συντριπτικά χτυπήματα στη γνωστή ανθελληνική (εντός και εκτός των τειχών) προπαγάνδας, που θέλει και επιμένει προκλητικά και ανιστόρητα τους Ελληνόβλαχους … «μειονότητα» στην πανάρχαια ελληνική τους κοιτίδα!

Πρώτον, ο Καποδίστριας χαρακτηρίζει τον Σίνα Έλληνα της αλλοδαπής ή Γραικό-Βλαχο.
Δεύτερον, ο Καποδίστριας χαρακτηρίζει και τους Ελληνοβλάχους της αλλοδαπής ως «ομογενείς»
Τρίτον, ο Ελληνόβλαχος Σίνας είναι ίσως ο πρώτος Έλληνας της αλλοδαπής ή ομογενής, ο οποίος έσπευσε, από την πρώτη κιόλας στιγμή ίδρυσης του νέου ελληνικού κράτους να προσφέρει δωρεάν χρήματα στη χώρα του.
Τέταρτον, ο κυβερνήτης «μιλάει» για «προς την πατρίδα αισθήματα»
Πέμπτον, ζητάει «και άλλοι ομογενείς να συνδράμωσι με την αυτήν προθυμίαν …»

Και μετά, οι ανιστόρητοι επιμένουν να μιλάνε για … «βλάχικη μειονότητα»!

Ο Ευάγγελος Ζάππας

Το σημείωμα για τον Ελληνόβλαχο πάλι εθνικό ευεργέτη Ευάγγελο Ζάππα έχει ως εξής:

Tο 1856 ο βαθύπλουτος πατριώτης, Βλάχικης καταγωγής, Ευάγγελος Ζάππας έστειλε στο βασιλιά Όθωνα ένα γράμμα με το οποίο πρόσφερε 400 μετοχές της ατμοπλοϊκής του εταιρείας για να γίνονται, με τα κέρδη από τους τόκους, κάθε τέσσερα χρόνια οι Ολυμπιακοί Aγώνες (ποιός Κουμπερτέν;) στην Αθήνα.
Η πρόταση του υλοποιήθηκε τρία χρόνια αργότερα, με τα εγκαίνια των Ά Ολυμπίων. Δεν υλοποιήθηκε όμως η αρχική του ιδέα για «γνήσια και απαράλλακτο» αναβίωση, αφού στα Ολύμπια οι αγώνες είναι μόνο συνοδευτικό θέμα βιομηχανικών εκθέσεων.
Τα Ολύμπια περιλάμβαναν βραβεία «διανοητικών» αγωνισμάτων, δηλαδή δημοσιευθέντων συγγραμμάτων, ιπποδρόμια ίππων και γυμνικούς αγώνες κατά το πρότυπο των αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων, θεατρικές παραστάσεις νέων έργων και εκτέλεση μουσικών συμφωνιών ελληνικής συνθέσεως.
Με το «Περί συστάσεως των Ολυμπίων» Βασιλικό Διάταγμα της 19ης Αυγούστου 1858 «Καθιστώναι εν Αθήναις γενικοί διαγωνισμοί κατά τετραετίαν τελούμενοι υπο την επωνυμίαν «Ολύμπια» εις ους θέλουσι παρίστασθαι πάντα τα προϊόντα της ελληνικής ενέργειας και ιδίως τα της Βιομηχανίας, της Γεωργίας και Κτηνοτροφίας» (άρθρο 1).

Στις 20 Ιανουαρίου 1874 έγινε η τελετή του θεμέλιου λίθου στο Ζάππειο Μέγαρο. Στις 20 Οκτωβρίου 1888 εγκαινιάστηκε πανηγυρικά το κτίριο σε σχέδια του Θεόφιλου Χάνσεν, παρουσία των βασιλέων Γεωργίου και Όλγας, του πρωθυπουργού Χ. Τρικούπη και του γέροντος πλέον Κ. Ζάππα, ξάδερφο του Ευάγγελου. Ο τελευταίος παρέδωσε το Ζάππειο στον Ελληνικό λαό λέγοντας: «Ο αρχηγέτης της οικογένειας μου, αοίδιμος Ευαγγέλης, αποφάσησεν εξ εμπνεύσεως κλασικής να επαναφέρει εις την Ελλάδα τους αρχαίου χρόνους των Ολυμπιακών Αγώνων… Παραδίδω το συντελεσθέν έργο στο Έθνος ευχόμενος αυτώ τα κράτιστα

Δημήτρης Λ. Στεργίου είναι δημοσιογράφος.
Γεννήθηκε στην Παλαιομάνινα Αιτωλοακαρνανίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η κόσμια κριτική και η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των σχολιαστών είναι σεβαστή. Σχόλια τα οποία υπεισέρχονται σε προσωπικά δεδομένα ή με υβριστικό περιεχόμενο να μην γίνονται. Τα σχόλια αποτελούν καθαρά προσωπικές απόψεις των συντακτών τους. Οι διαχειριστές δεν ευθύνονται σε καμία περίπτωση για τυχόν δημοσίευση υβριστικού ή παράνομου περιεχομένου στα σχόλια των αναρτήσεων.Τα σχόλια αυτά θα διαγράφονται με την πρώτη ευκαιρία.