Κυριακή, 12 Μαρτίου 2017

Σύλλογοι της Δάρδας Κορυτσάς


Πηγή φωτο:
filipjovanis.blogspot.gr
Σύλλογος Εὐεργετική Ἀδελφότης ∆άρδας ἐν Βοστώνῃ
Ὁ Σύλλογος Εὐεργετική Ἀδελφότης ∆άρδας ἱδρύθη τό 1905 στήν Βοστώνη τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν Ἀμερικῆς ἀπό ἀπόδημους ∆αρδαίους γιά τήν ἐνίσχυσιν τῶν σχολείων καί ἄλλων ἀγαθοεργιῶν στήν γενέτειρά τους. Ἡ ἐφημερίδα Ἀθηνῶν Ο ΠΥΡΡΟΣ ἔγραψε ἐπαινετικόν ἄρθρον: «Ὁ πατριωτισμός τῶν ∆αρδαίων καί ὁ ἐν Βοστώνῃ Σύλλογός των». Ὁ σύλλογος ἐτύπωσε τόν κανονισμό του, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖται ἀπό 19 ἄρθρα. Τά πρῶτα δύο ἄρθρα ζωγραφίζουν τόν σκοπό τῆς ἱδρύσεως τοῦ Συλλόγου.
«Ἄρθρον 1ον. Ἐξ ἀγάπης πρός τήν κωμόπολίν μας ∆άρδαν καί ἐξ ἀγαθῆς προαιρέσεως ὁρμώμενοι, συναθροισθέντες σήμερον οἱ ἐν Βοστώνῃ διαμένοντες ∆αρδιῶται, ὧν τά ὀνόματα ἀναφέρονται ἐν τῷ παρόντι κανονισμῷ, ἀπεφασίσαμεν ὁμοφώνως τήν σύστασιν σωματείου ὑπό τήν ἐπωνυμίαν “Εὐεργετική Ἀδελφότης ∆άρδας” τήν ὁποίαν θά φέρῃ καί ἡ σφραγίς αὐτή κυκλοτερῶς, μέ δένδρον ἐν τῷ μέσῳ ἀρδευόμενον ἑκατέρωθεν ὑπό δύο ἐργατῶν.
Ἄρθρον 2ον. Σκοπός τῆς Ἀδελφότητος εἶναι κυρίως: ἡ ἐπιδιόρθωσις καί συνδρομή τῆς ἐκκλησίας, τῶν σχολείων καί τοῦ νεκροταφείου τῆς ἐν ∆άρδᾳ Ὀρθοδόξου Κοινότητος καί ἡ προστασία τῶν ἐνταῦθα πασχόντων ἀδελφῶν μας, οἵτινες ὅμως μετά τήν τελείαν αὐτῶν ἀνάρρωσιν καί ἀποκατάστασιν ἔν τινι ἐργασίᾳ, δέον νά ἀποδίδωσι, τά δι’ αὐτούς δαπανώμενα χρήματα εἰς τήν ἀδελφότητα». 

Σύλλογος ∆αρδαίων Ὁ Πολύκαρπος ἐν Millinocket Main Ἡνωμένων Πολιτειῶν Ἀμερικῆς
Ὁ Σύλλογος τῶν ἀποδήμων ∆αρδαίων Ὁ Πολύκαρπος ἱδρύθη περίπου τό 1905 στίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες Ἀμερικῆς μέ τούς ἴδιους σκοπούς, ὅπως ἀναφέραμε ἀνωτέρω ἀπεικονίζουν «(...) τήν λατρείαν πρός τήν Πατρίδα καί τήν ἀφοσίωσιν, ἐν ὅλῳ τῷ μεγαλείῳ (...)». ∆υστυχῶς ἄλλα στοιχεῖα δέν εὑρέθησαν γιά τόν σύλλογο αὐτόν.

Σύλλογος Εὐεργετική Ἀδελφότης ∆άρδας ἐν Βουκουρεστίῳ
Οἱ διαμένοντες στό Βουκουρέστιον τῆς Ρουμανίας ∆αρδαῖοι συνέστησαν τήν ἰδίαν περίπου χρονολογίαν 1905 τήν Εὐεργετικήν Ἀδελφότητα ∆άρδας διά τόν αὐτόν σκοπόν, ὅπως ἀναφέραμεν ἄνωθεν. Ἐλλείπουν περισσότερα στοιχεῖα. 

Ἀδελφότης τῶν Ἑλληνικῶν Ἐκπαιδευτηρίων ∆άρδας Ἡ Ἐλπίς
Ἡ Ἀδελφότητα τῶν Ἑλληνικῶν Ἐκπαιδευτηρίων ∆άρδας Ἡ Ἐλπίς ἱδρύθη τήν 1–3–1909 ἀπό τούς κατοίκους τῆς ∆άρδας μέ προτροπή τοῦ ∆ιευθυντοῦ τῶν ∆ημοτικῶν Σχολείων ∆άρδας Κυριακοῦ Παπαδημητρίου ἀπό τήν ∆έμπανη Καστοριᾶς, ἀπόφοιτον τοῦ Ἱεροδιδασκαλείου Σάμου. Αὐτός ἀνακαίνισε τό ἐκπαιδευτικόν σύστημα ἐπί νέων παιδαγωγικῶν βάσεων, ἦτο δεινός διδάσκαλος ἀλλά καί ἱεροκήρυκας στήν Ἐκκλησία. Ἡ Ἀδελφότητα πολλά συνέβαλε στήν ἀνακαίνιση τῆς ἐκπαίδευσης τῶν σχολείων τῆς ∆άρδας μέχρι τό ἔτος 1914, ὁπότε παύει τήν λειτουργίαν της μέ τήν ἵδρυση τοῦ Ἀλβανικοῦ κράτους, τόν ἐξανδραποδισμό τῶν ἑλληνικῶν σχολείων καί τήν ἵδρυση ἀλβανικοῦ σχολείου τό ἔτος 1916.
Ὁ Κανονισμός τῆς Ἀδελφότητος ἐψηφισμένος ἀπό τόν Μητροπολίτη Καστοριᾶς, ὅπου ἀνῆκε ἡ ∆άρδα, ἔχει ὡς κάτωθι:
«† Ο ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΩΤΟΣΥΓΚΕΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ / ΒΕΒΑΙΟΙ / ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΟΣ / «ΕΛΠΙ∆ΟΣ» / ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΩΝ / ∆ΑΡ∆ΑΣ /
Ἄρθρον 1. Ἵδρυσις
Ἄρθρον 2. Σκοπός τῆς Ἀδελφότητος ἐστί /
α) Ἡ συμπλήρωσις τοῦ ἐλλείμματος τοῦ ὑπολειφθησομένου / ποσοῦ τῆς μισθοδοσίας τῶν διδασκάλων, ἐφ' ὅσῳ ἐπιτρέ/πουν οἱ πόροι τῆς Ἀδελφότητος.
β) Ἡ ἠθική ὑποστήριξις τῶν ἀπόρων μαθητῶν τῶν ἀποστελλομένων ἐν ἰδιαι/τέροις ἐκπαιδευτηρίους, δηλ. Συσσιτίοις, ὑποτροφίαις κ.τ.λ.
γ) Ἡ δωρεά παροχή βιβλίων εἰς τούς ἐνταθα ἀπόρους μαθητάς.
Ἄρθρα 3–5. Περί πόρων τῆς Ἀδελφότητος (...)
Ἄρθρα 6–9. ∆ικαίωμα ἐγγραφῆς (...)
Ἄρθρα 10–26. ∆ιοίκησις τῆς Ἀδελφότητος (...)
Ἄρθρον 22. Ἡ Ἀδελφότης ἔχει σφραγῖδα κυκλικήν φέρουσα πέριξ μέν τήν ἐπιγραφήν Α∆ΕΛΦΟΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΩΝ ∆ΑΡ∆ΑΣ «Η ΕΛΠΙΣ», ἐν τῷ μέσῳ δέ τόν προστάτην τῆς κωμοπόλεως ἡμῶν Ἅγιον / Γεώργιον εἰκονογραφημένον καί τήν χρονολογίαν τῆς / ἱδρύσεως αὐτῆς 1909».

Πηγή: Ελευθέριος Καρακίτσιος, Ο ελληνισμός στην μητροπολιτική περιφέρεια Κορυτσάς, σελ. 91-99, βλ. ikee.lib.auth.gr

Σχετικές αναρτήσεις:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η κόσμια κριτική και η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των σχολιαστών είναι σεβαστή. Σχόλια τα οποία υπεισέρχονται σε προσωπικά δεδομένα ή με υβριστικό περιεχόμενο να μην γίνονται. Τα σχόλια αποτελούν καθαρά προσωπικές απόψεις των συντακτών τους. Οι διαχειριστές δεν ευθύνονται σε καμία περίπτωση για τυχόν δημοσίευση υβριστικού ή παράνομου περιεχομένου στα σχόλια των αναρτήσεων.Τα σχόλια αυτά θα διαγράφονται με την πρώτη ευκαιρία.