Κυριακή, 7 Αυγούστου 2011

Οι ελληνογενείς Βλάχοι - Συνέντευξη Α. Λαζάρου


Εξ αφορμής της συμμετοχής σας με άλλους τρεις (Ρίτα Λαζάρου - Παναγάκη, Λεωνίδα Τζημοζιώγα, Δημήτριο Τσακτάνη) στην πρόσφατη συγγραφή τόμου, που επιγράφεται ΟΙ ΕΛΛΗΝΟΓΕΝΕΙΣ ΒΛΑΧΟΙ, (Αθήνα 2005, 333 σελ.) και όσων είδαν το φως της δημοσιότητας στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο της Αθήνας (Το Βήμα 8/7/2006, 7-8, Θεσσαλικό Μέλλον 31/5/2006, Η Ωραία Σαμαρίνα 304 Μάιος - Ιούνιος 2006, 6 και των Ιωαννίνων Ηπειρωτικό Ημερολόγιο, ΚΔ' 2005, 289-313, Πρωινός Λόγος, 4/7/2006, Τα Γιάννινα), φρονούμε ότι ως ειδικευμένος ρωμανιστής - βαλκανολόγος, κ. Λαζάρου, θα μπορούσατε να μας φανείτε χρήσιμος στην προσπάθειά μας για έγκυρη και υπεύθυνη ενημέρωση των αναγνωστών μας παραχωρώντας σχετική συνέντευξη. 
Το δε πρώτο ερώτημα μας είναι το ακόλουθο: ο επιθετικός προσδιορισμός ελληνογενείς στο ουσιαστικό Βλάχοι τοποθετήθηκε τυχαία ή εσκεμμένα;

Απ: Ασφαλώς σκόπιμα. Δοθέντος άλλως τε ότι ήδη από τον πρώτο Νεοέλληνα ιστορικό Κωνσταντίνο Μ. Κούμα (1777-1836) και τις μετέπειτα αλλεπάλληλες και εντυπωσιακά ενδιαφέρουσες διεπιστημονικές δημοσιεύσεις, αρχαιολογικές, ιστορικές, γλωσσολογικές, λαογραφικές, ανθρωπολογικές, Ελλήνων και ξένων ειδικών, μάλιστα και διαπρεπών Ρουμάνων επιστημόνων, η ελληνικότητα των Βλάχων του Ελλαδικού χώρου και της διασποράς τεκμηριώνεται αδιάσειστα. Στο δε προμνημονευόμενο βιβλίο καταγράφονται όχι μόνον ονομαστικές μνείες αλλά και τα παραθέματα των συγγραφέων αυτούσια και συνήθως στο πρωτότυπο.

Ερ: Τι σας ώθησαν στη συγγραφή του βιβλίου;

Απ: Αφ' ενός επανειλημμένες παροτρύνσεις Βλάχων πνευματικών ανθρώπων ιδίως σε δύο γραπτές παρακλήσεις της Ενώσεως Βλάχων Επιστημόνων και αφ' ετέρου η σπουδή γι' αναίρεση ψιθυριζόμενης, χρόνια αρκετά, πανηγυρικής εκδόσεως κατά την 100ετία (1905-2005) του Ιραδέ (Διατάγματος), που με το αζημίωτο υπέγραψε ο Σουλτάνος προβαίνοντας στην αναγνώριση βλαχικής (!) εθνότητας παρά την θέληση των Βλάχων, οι οποίοι αντιστάθηκαν δυναμικά, αν και δεν υπήρξε, όπως παρατηρεί ο Κ. Μαζαράκης - Αινιάν, «προσήκουσα πάντοτε η πολιτεία των ιθυνόντων το έθνος και την εκκλησία και των εν Μακεδονία αντιπροσώπων αυτών. Δεν ειργάσθησαν κυρίως όπως διαφωτίσωσιν επαρκώς τους ελληνοβλαχικούς πληθυσμούς...». Εξ αιτίας της Ελλαδικής αδιαφορίας οι Ελληνοβλαχικοί πληθυσμοί της Μακεδονίας υπέστησαν αδιάλειπτες διώξεις και αδιανόητα δεινοπαθήματα.

Ερ: Την ίδια Ελληνοπρεπή συμπεριφορά επέδειξαν και οι Ηπειρώτες Βλάχοι;

Απ: Με αξιόπιστη αρχειακή ύλη η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Ελευθερία Ι. Νικολαϊδου αποκαλύπτει ότι και οι βορειότεροι βορειοηπειρώτες Βλάχοι, συγκεκριμένα των Τιράνων, συμπεριφέρθηκαν ως ακραιφνέστατοι και γενναιότατοι Έλληνες. Στον απεσταλμένο Ρουμάνο διπλωμάτη έδωσαν το 1905 κοφτή απάντηση: Δεν έχουν σχέση με τη Ρουμανία. Μητέρα τους είναι η Ελλάδα. Δεν δελεάσθηκαν από τις αφειδώλευτες προσφορές, μεταξύ των οποίων μεγάλη σχολή με διδασκαλία πολλών γλωσσών, μεγαλόπρεπη εκκλησία και κυρίως ισχυρή προστασία με την ίδρυση ρουμανικού προξενείου στο Δυρράχιο. Προπάντων δεν δείλιασαν διόλου από την πάγια τακτική εκφοβισμού τους με πληρωμένους μπέηδες, Αλβανούς. Διακηρύσσουν δε την απόλυτη αυτή ελληνικότητά τους, αν και προηγήθηκαν περιοδείες του περιβόητου θ. Weigand, ο οποίος επιχορηγούμενος από ρουμανικές κυβερνήσεις επιχειρούσε τον αφελληνισμό τους, όπως καταγγέλλει ο καθηγητής του Πανεπιστημίου της Σορβόννης V. Berard, που τους ονομάζει Έλληνες Βλάχους.

Ερ: Εκδηλώθηκαν άλλοτε τόσο Έλληνες οι Βορειοηπειρώτες Βλάχοι;

Απ: Πάντοτε. Καίρια δε περίπτωση αναφέρεται για τον 17ο αιώνα, όταν στην Ευρώπη διαχεόταν μισελληνική προπαγάνδα, ότι τάχα ο Ελληνισμός αφανίσθηκε. Τότε ο Βορειοηπειρώτης Βλάχος Δημήτριος Προκοπίου Πάμπερις σε συγγραφή του επίτομη παρουσιάζει τις Ελληνικές προσωπικότητες της εποχής τους, τους 'Έλληνες, στους οποίους εντάσσει και τους Βλαχοφώνους, διακεκριμένους στο εμπόριο, στις επιστήμες, στα γράμματα, στις τέχνες. και αποστομώνει τους προπαγανδιστές. Αργότερα δε ο επίσης Βορειοηπειρώτης Σίνας σε συνέντευξή του στον Ηπειρώτη λόγιο και συγγραφέα, μάλιστα διδάκτορα, Ν. Πατσέλη υπαινίσσεται τέλεια την ελληνικότητα. «Δεν έχω λέξεις ικανάς να δοξάσω τον Ύψιστον δι' όλα τα αγαθά που μου έδωσε. Αλλά μόνο δεν ηδυνήθην δυστυχώς να πράξω, να δώσω όλως ελληνικήν ανατροφήν εις τον υιόν μου και να εξοικειώσω αυτόν προς τε την γλώσσα και προς τα πάτρια ήθη και έθιμα, ώστε να μη διακρίνεται των λοιπών Ελλήνων μόνον δια τον πλούτον, αλλά μάλλον δια τον ακραιφνή και γνήσιον ελληνισμόν». Άξια δε μνείας είναι και η διευκρίνιση του Πατσέλη «Ήθελε τουτέστι ο βλαχόφωνος Σίνας όπως ο υιός του είναι Έλλην και την γλώσσαν και την καρδιά και την ψυχή και το φρόνημα. Και όμως τόσο ο πατήρ όσο και ο υιός Σίνας, πλείστα όσα υλικά και ηθικά κεφάλαια συνεισέφεραν δια την αναγέννησιν της πατρίδας των. Διατί εφόσον ούτος ήτο βλαχόφωνος, δεν είχε τα βλέμματά του εστραμμένα προς το Βουκουρέστι ή την Ρώμη;».

Ερ: Ο Σίνας καθιστούσε ολοφάνερη την Ελληνικότητά του και σε άλλες περιπτώσεις;

Απ: Τι άλλο σημαίνει το γεγονός ότι στην αλληλογραφία του με τον Κυβερνήτη της Ελλάδος Ιωάννη Καποδίστρια υπέγραφε ως Πρόεδρος της Αδελφότητας Ελληνοβλάχων (Γραικο βλάχων) Βιέννης;

Ερ: Γενικά οι πολλοί Βλάχοι, που εκφράζουν την κοινή γνώμη, τι θεωρούσαν τον εαυτό τους;

Απ: Την εγκυρότερη απάντηση δίνει ο τέλειος γνώστης του θέματος Κωνσταντίνος Μαζαράκης -Αινιάν: «οι Βλαχόφωνοι ούτοι της Μακεδονίας, Ηπείρου και Θεσσαλίας ου μόνον ανέκαθεν εθεώρουν εαυτούς 'Ελληνας και παρά των λοιπών Ελλήνων εθερούντο ως τοιούτοι, αλλά και μεταξύ πάντων των Ελλήνων διεκρίθησαν δια την ζωηράν φιλοπατρίαν, την της ελληνικής παιδείας θεραπείαν, την χάριν της πατρίδος αυτών θυσίας».

Ερ: Πώς τους θεωρούσαν οι γείτονές τους;

Απ: Ο Γάλλος καθηγητής V. Βerard, που τους είχε γνωρίσει και στη Βόρειο Ήπειρο, μας πληροφορεί ότι μεταξύ των Ελλήνων τους συγκαταλέγαν «οι Τούρκοι, οι 'Ελληνες και οι Σλάβοι».

Ερ: Ποιά εικόνα εθνότητας σχημάτιζαν οι αλλοεθνείς συγκάτοικοι τους, στη διασπορά στην ξενιτειά;

Απ: Κατά τον Τ. Stoianovich, οι Βλάχοι εκλαμβάνονται ως 'Ελληνες και από τους άλλους λαούς, μεταξύ των οποίων ζούν ξενιτεμένοι.

Ερ: Ανάλογες διαπιστώσεις έχουν καταγράψει και Έλληνες επιστήμονες;

Απ: Ο καθηγητής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Ι. Παπαδριανός γράφοντας για τους 'Ελληνες του Σεμπλίνου της Βοϊβοντίνας τονίζει: «Ανεξάρτητα από τη γλώσσα που μιλούσαν, οι Κουτσόβλαχοι απόδημοι έδειξαν με τις πράξεις τους ότι η εθνική τους συνείδηση ήταν ελληνική και μάλιστα έντονη. Έτσι, τους βλέπουμε να υπερηφανεύονται για την Ελληνική τους καταγωγή, να αναφέρονται συχνά στο ένδοξο ελληνικό παρελθόν και να μνημονεύουν τα μεγάλα ονόματα της αρχαίας Ελλάδας (Όμηρο, Αριστοτέλη, Θερμοπύλες κ.ά.) και των πατέρων της Εκκλησίας (Ιωάννη Χρυσόστομο, Γρηγόριο τον Ναζιανζηνό κ.α.) Επίσης βοηθούν ποικιλότροπα τους αγώνες που διεξήγαν οι 'Ελληνες, για να απελευθερωθούν από τον τουρκικό ζυγό, και παρακολουθούν με ζωηρό ενδιαφέρον καθετί, που συμβαίνει στην Ελλάδα.».

Ερ: Τι δέχονται οι πλέον ειδικοί επιστήμονες σλαβικών χωρών;

Απ: Ο Κροάτης ακαδημαϊκός και καθηγητής του Πανεπιστημίου Ζάγκρεμπ Petar Skok, αναγνωρισμένος κιόλας ως φιλορουμάνος, βεβαιώνει ότι οι Βλάχοι «ανέκαθεν διακρίθηκαν για τον ενθουσιασμό τους υπέρ της Ελληνικής γλώσσας και υπέρ του Ελληνικού πολιτισμού». Ο Σέρβος καθηγητής του Πανεπιστημίου Βελιγραδίου Vl. Skaric τονίζει ότι χάρη στις Ελληνοβλαχικές παροικίες, «οι οποίες ιδρύθηκαν σε όλες τις βαλκανικές χώρες, η ελληνική γλώσσα είχε μεγάλη αξία και η γνώση της θεωρήθηκε απαραίτητη σε κάθε πολιτισμένο άνθρωπο». Ο επίσης Σέρβος καθηγητής του Πανεπιστημίου Βελιγραδίου Dusan Popovic σε σύγγραμμά του επιγραφόμενο οι Τσιντσάροι (=οι Βλάχοι) γράφει ότι αναμφισβήτητα οι Βλάχοι «αισθάνονταν Έλληνες και ήταν πράγματι οι φορείς της γλώσσας, του τρόπου ζωής, του πνεύματος των Ελλήνων, στον δυτικό κόσμο και στις χώρες μας». Επισημαίνει δε και τη διαφορά τους από τους μονογλώσσους 'Ελληνες: Οι Βλάχοι «διακρίνονταν από τους 'Ελληνες μόνο από τη γλώσσα. Αυτοί είναι «'Ελληνες Βλαχόφωνοι (δηλαδή 'Ελληνες που ομιλούν βλαχική γλώσσα) της Μακεδονίας...».

Ερ: Υπάρχουν αντίστοιχες εκτιμήσεις διαπρεπών Ρουμάνων επιστημόνων;

Απ: Ο ακαδημαϊκός και καθηγητής του Πανεπιστημίου Βουκουρεστίου Ion Coteanu διακηρύσσει ότι οι Βλάχοι ουδέποτε αισθάνθηκαν ότι ανήκουν στον ίδιο με τους Ρουμάνους λαό. O επίσης ακαδημαϊκός και καθηγητής του Πανεπιστημίου Βουκουρεστίου C.C. Giurescu ομολογεί ότι και για τον ρουμανικό λαό Κουτσόβλαχος σημαίνει 'Ελληνας!

Ερ: Πως, λοιπόν, νοείται να χαρακτηρίζονται οι Βορειοηπειρώτες Βλάχοι σαν εθνότητα Βλαχική, ξεχωριστή από τον Ελληνισμό, όπως διαπράττει το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ);

Απ: Με την αθωότερη εκδοχή συλλαμβάνεται αδιάβαστο. Διότι τα πορίσματα της έρευνας τον ακαδημαϊκού Ν. lorga, κατά τα οποία οι αποδήμοι Βορειοηπειρώτες Βλάχοι δηλώνουν Έλληνες (Γραικοί) στις τοπικές αρχές της Πολωνίας, δημοσιεύθηκαν και στην ελληνική γλώσσα ήδη κατά το διάστημα του μεσοπολέμου. Εξ' άλλου η Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών Ιωαννίνων στο Ηπειρωτικό Ημερολόγιο 1993-1994 είχε καταχωρίσει ειδική μελέτη μου, την οποία το ΕΛΙΑΜΕΠ αγνόησε και βιβλιογραφικά, αν και κυκλοφορήθηκε αυτοτελώς τόσο στην ελληνική γλώσσα όσο και στην αλβανική, ή δε πρόεδρος της Ηπειρωτικής Εταιρείας καθηγήτρια Ε.Ι. Νικολαίδου σε συγκαιριανό βιβλίο της (Η ρουμανική προπαγάνδα..., 21 σημ. 2) έκαμε επαινετικά σχόλια! «Στις εργασίες του Λαζάρου δημοσιεύεται πλήρης ελληνική και ξένη βιβλιογραφία γύρω από κάθε πτυχή του Κουτσοβλαχικού ζητήματος. Συντριπτικά επιχειρήματα για "αντίπαλες" θέσεις περιέχει η πρόσφατη μελέτη του "Καταγωγή και επίτομη ιστορία των Βλάχων της Αλβανίας", Ηπειρωτικό Ημερολόγιο τ. 15(1993-94) σε. 427 κ. εξ. Τα επιχειρήματά του αναφέρονται τόσο στην καταγωγή των Κουτσοβλάχων όσο και στην πληθυσμιακή κατανομή τους, ιδιαίτερα στο χώρο της Αλβανίας».

Ερ: Το ατόπημα του ΕΛΙΑΜΕΠ αποτελεί εξαίρεση;

Απ: Όχι! Μόλις πέρυσι το εκδιδόμενο στην Ελλάδα και διευθυνόμενο από Έλληνα επίσημο όργανο της Βαλκανικής Ενώσεως Ογκολογίας, αν και απόλυτα ιατρικό περιοδικό στο τεύχος Απριλίου - Ιουνίου 2005, στα 100 χρόνα του Ιραδέ, καταχωρίζει πρώτο - πρώτο άρθρο επιγραφόμενο "Ρουμανία και υπότιτλο οι Βλάχοι (Αρμάνοι): Οι Ρουμάνοι πέρα των συνόρων! ". Συντάκτης φέρεται ο γιατρός Mircea Dediu, Βουκουρεστιάνος, χωρίς πρόσθετη πληροφορία αν είναι γνήσιος Ρουμάνος ή Ρουμανόβλαχος, δηλαδή γόνος προπολεμικά ρουμανισάντων, που στη δεκαετία 1925-1935 εγκαταστάθηκαν στην αποσπασμένη από τη Βουλγαρία και παραχωρημένη στη Ρουμανία Δοβρουτσά πρός κάλυψη των ρουμανικών δημογραφικών κενών (πβ. οι Ελληνογενείς Βλάχοι 46 σημ. 3). Το σύντομο κείμενο του Dedi με τον ευγλωττότατο έγχρωμο χάρτη όζει προπαγάνδας. Εν τούτοις ο υπεύθυνος διευθυντής Α. Αθανασίου, αν και διακριτικά ειδοποιήθηκε, δεν ενδιαφέρθηκε για την ενδεδειγμενη ενημέρωσή του. Επέλεξε ένοχη σιωπή και ασύγγνωστη υπεκφυγή. Ωστόσο δόθηκε η δέουσα δημοσιότητα και ενημερώθηκαν αρμόδιοι και πολύς κόσμος, ενώ ο υπαίτιος παραμένει υπόλογος.

Ερ: Που προς πάντων εντοπίζετε την ευθύνη του;

Απ: Απλούστατα, αν πράγματι είναι αμέτοχος της αναζωπυρωμένης προπολεμικής προπαγάνδας, για την οποία ο Ιωάννης Αβέρωφ προειδοποιεί από το 1981, ως διευθυντής του επιστημονικού , ιατρικού, περιοδικού θα συμβουλευόταν την ειδική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Επιτροπή Ενημερώσεως επί των Εθνικών Θεμάτων, Ιδρυμένη από τον ακαδημαϊκό και πρώτο μεταπολιτευτικά Πρόεδρο της Δημοκρατίας Μιχαήλ Στασινόπουλο, είτε προσωπικά τον Πρόεδρο της, από τις αρχές του 2006, καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και Πρόεδρο της Ελληνικής Ανθρωπολογικής Εταιρείας Θεόδωρο Κ. Πίτσιο είτε τον ειδικό επιστημονικό συμβουλό της. Ο τελευταίος προσφέρθηκε και οικειοθελώς, αλλά δεν βρήκε ανταπόκριση...

Ερ: Συνοπτικά τι θα είχε μάθει;

Απ: Πρωτίστως, ότι ήδη το 1905, έτος υπογραφής του Ιραδέ, εντεταλμένο όργανο της πλέον αρμόδιας - προπαγανδιστικής υπηρεσίας της Ρουμανίας, ο D. Lecanta είχε αναφέρει ρητώς και τα εξής: «[Στον ελλαδικό χώρο]δεν έχομεν ρουμανικόν πληθυσμόν... Το Ρουμανικόν έθνος ενταύθα. δεν συνίσταται ειμή από διαφοροτρόπως μι σθοδοτουμένους και επιχορηγουμένους, των οποίων άμα παύση η μισθοδοσία διαλύεται και το ρουμανικόν αίσθημα.».

Δεύτερον, ότι ο εγκριτότερος σύγχρονος μας Ρουμάνος ελληνιστής, ρωμανιστής, σλαβιστής, Cicerone Poghrirc, καθηγητής του Πανεπιστημίου Βουκουρεστίου και μετέπειτα του Πανεπιστημίου Bochum της Γερμανίας, μόνο με τη μελέτη των λατινογενών τοπωνυμίων της Ελληνικής χερσονήσου απέδειξε ότι είναι παρόντες στη σημερινή περιοχή τους κατά τρόπο μόνιμο και αδιάκοπο από την Αρχαιότητα έως τις ημέρες μας.

Τρίτον, ότι και εγκαταστημένοι σαν Ρουμάνοι στη Δοβρουτσά αγωνίζονται να αποβάλουν την επίπλαστη ρουμανικότητα διεκδικώντας καθεστώς μειονότητας εντός Ρουμανίας!

Ερ: Εν τέλει πραγματοποιήθηκε η φημολογούμενη πανηγυρική έκδοση για την εκατονταετηρίδα του Ιραδέ;

Απ: Μάλλον όχι, εξ' όσων γνωρίζω. Αντ' αυτής το 2005 επανεκδόθηκαν στην Κωστάντζα της Δοβρουτσάς. Βλάχικα Παραμύθια του Pericle Papahagi (Α' έκδοση 1905). Όμως το 2006 στο Βουκουρέστι κυκλοφορείται Η ιστορία των Αρμάνων (Βλάχων) του γεωγράφου Thede Kahl, που έχει διδάξει στο Πανεπιστήμιο Μύνστερ και ήδη στο Πανεπιστήμιο Βιέννης, κατ' εξοχήν δε γνωστού από την επεισοδιακή συμμετοχή του στη μετάφραση ενός Βλαχολογικού τόμου του Gustav Weigand εξ αιτίας της από μέρους του απαιτήσεως δικαιώματος ελέγχου των προλεγομένων και των σχολίων, που φυσικά απορρίφθηκε από τον εκδότη (Φ.Ι.ΛΟ.Σ. Τρικάλων). Έτσι διαφάνηκε η δόλια επιδιωξή του στη μεταφραστική συνεργασία του. Διανοήθηκε οπωσδήποτε επιδέξια υποτιμώντας όμως υπερβολικά και την παραμικρή νοημοσύνη των υπολοίπων παραγόντων του εκδοτικού εγχειρήματος. Σχεδίασε διοχέτευση στην Ελλάδα αναπαλαιωμένης της προπαγάνδας του Weigand, την οποία ο νεαρός Kahl συνεχίζει νεογκαιμπελικά, χωρίς ίχνος επιστημονικού ήθους, απειλώντας και κατατρομοκρατώντας. Αλλά στη διαμάχη του με Βλάχους, που προ πολλού αντικατέστησαν την πυξαρένια γκλίτσα με την αιχμηρή γραφίδα, έχει την τύχη της γίδας, που ξύνεται στο πουρνάρι. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων (ΠΟΠΣΒ) με παρρησία και τεκμηρίωση τον έχει χαρακτηρίσει χαμαιλέοντα και προχώρησε στην αποδοκιμασία του με τον χαρακτηρισμό persona non grata , ανεπιθύμητο πρόσωπο! Βέβαια τον πήραν είδηση και μη Βλάχοι, που τον σκιαγραφούν περίτεχνα: «... Είναι ένας ακόμη τακτικότατος επισκέπτης των βλαχοχωριών της Πίνδου. Είναι παρών σε όλα τα ανταμώματα των βλαχοφώνων. Φωτογραφίζει και βιντεοσκοπεί πρόσωπα, κτίσματα, υπάρχοντες και παλαιότερους οικισμούς των βλαχοφώνων, όπως και τοπία της Πίνδου. Μιλάει με τους βλαχοφώνους, τους διαφωτίζει για την καταγωγή, τη βλάχικη γλώσσα και την ιστορία τους, ακολουθώντας τις απόψεις του G. Weigand, ο οποίος κατ' αυτόν, δέχεται ότι οι Βλάχοι αποτελούν, ξεχωριστή εθνότητα. Είναι ένας προκλητικός προπαγανδιστής»

Ερ: Ποιο είναι το περιεχόμενο της προμνημονευμένης εφετινής συγγραφής του Thede Kahl;

Απ: Αυτό επιβάλλει ειδική παρουσίαση. Σαν πρόγευση επισημαίνονται οι τίτλοι τριών κεφαλαίων: α) Η εθνότητα των Αρμάνων (Βλάχων) μετά το 1990. β) Οι Αρμάνοι (Βλάχοι) στην Ελλάδα: Μειονότητα ή Έλληνες Βλαχόφωνοι; γ) Τα Ζαγοροχώρια (Ελλάδα). Ενότητα οικονομική - ποικιλία εθνική. Περισσότερο επείγει ένα ελάχιστο σχόλιο στον τελευταίο, όπου γίνεται λόγος για εθνική διαφορά ελληνοφώνων και βλαχοφώνων Ηπειρωτών των Ζαγοροχωρίων, όταν Βούλγαρος ανθρωπολόγος μετά επιτόπια έρευνα διαπίστωσε την ομοιομορφία, την οποία μεταφέρει το 2003 σε ογκώδη συγγραφή του και ο πρόεδρος της Ελληνικής Ανθρωπολογικής Εταιρείας O.K. Πίτσιος: «... οι διαφορετικές εθνογραφικές ομάδες της Ηπείρου - Βλάχοι, Σαρακατσάνοι και Ηπειρώτες - χαρακτηρίζονται από κοινούς ανθρωπολογικούς τύπους και την ίδια ανθρωπολογική σύνθεση». Αυτά διδάσκει η επιστήμη.

Επειδή δε καμαρώνει και προκαλεί ο Kahl διαλαλώντας ότι συλλογικό δημοσίευμά του, υπογραφόμενο Ηπειρώτικα Παραμύθια, προλογίζει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας, εύλογα διερωτάται ο πάσα ένας: Ποιός, αλήθεια εισηγήθηκε και ποιός εγγυήθηκε σαν εθνικά άξιες Προεδρικής τιμής τις πολυσχιδείς εντός και εκτός της Ελληνικής επικρατείας δραστηριότητες του ξένου σπουδαρχίδη;

Δημοσιεύθηκε στα Γαρδικώτικα Νέα
Σεπτέμβριος 2006

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η κόσμια κριτική και η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των σχολιαστών είναι σεβαστή. Σχόλια τα οποία υπεισέρχονται σε προσωπικά δεδομένα ή με υβριστικό περιεχόμενο να μην γίνονται. Τα σχόλια αποτελούν καθαρά προσωπικές απόψεις των συντακτών τους. Οι διαχειριστές δεν ευθύνονται σε καμία περίπτωση για τυχόν δημοσίευση υβριστικού ή παράνομου περιεχομένου στα σχόλια των αναρτήσεων.Τα σχόλια αυτά θα διαγράφονται με την πρώτη ευκαιρία.