Τετάρτη, 9 Απριλίου 2014

Επιστολές προς τον βαρώνο Σίμωνα Γ. Σίνα με σφραγίδα υγειονομικού ελέγχου


Μετά το αγγλικό κείμενο ακολουθεί η μετάφρασή του στα ελληνικά...


QUARANTINE STAMPED LETTERS
22 April and 21 September 1833 
Italian language
42 x 26 cm
ZI 2014-2015

Letters sent from Constantinople to Vienna. The sender was Fathala Gadban and the receiver was Simon G. Sina.  The letters bear the sanitary stamp:  "Gerauchort von Contumaz Amt zu Semlin".  Some of the most important rules regulating the regime in the quarantine were those concerning the disinfection of letters and documents.  They also give us an idea of the constraints imposed upon the import trade at the frontier.  
Special officials and servants were in charge of the process of disinfection The old method of passing letters through vinegar was abandoned as unsatisfactory.  Instead, letters and paper documents were opened and held over steaming vinegar.  The letters had to bear the "sanitary" stamp of the quarantine office. In the 1830s a letter travelled 16-17 days between Constantinople and Vienna.  The first of the letters shown here was sent from Constantinople on 10 April 1833 and it reached its destination on 27 April; the other, dated 10 September, arrived on 26 September.  In both cases the distance from Zemun to Vienna was covered in five days.  In both cases the addressee was Simeon G[eorge] Sina, son and heir of Baron George Sina, a famous Viennese banker.  
"More a baron than a banker", according to the opinion of his contemporaries, Simeon G. Sina founded the First Regional Credit Bank, The First Hungarian Insurance Society and financed the construction of the Picture Gallery of Hungarian Art, of the Greek Church in Fleischmart in Vienna, of the Academy of Sciences palace in Athens, and completed the building of an observatory in Athens, which had been begun by his father.  He was the holder of the highest decorations of numerous states and corporations and the banker of the Austrian and Hungarian ruling houses. His death marked the demise of one of the best-known banking firms of the 19th century.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Επιστολές με σφραγίδα καραντίνας * (υγειονομικού ελέγχου)
22 Απριλίου και 21 Σεπτεμβρίου 1833
ιταλική γλώσσα
42 x 26 cm
ZI 2014-2015

Επιστολές που εστάλησαν από την Κωνσταντινούπολη στη Βιέννη. Ο αποστολέας ήταν ο Fathala Gadban και παραλήπτης ο Σίμων Γ. Σίνας (Simon G. Sina). Οι επιστολές φέρουν την υγειονομική σφραγίδα: "Gerauchort von Contumaz Amt zu Semlin". Μερικοί από τους πιο σημαντικούς κανόνες που διέπουν το καθεστώς της απομόνωσης (καραντίνας) ήταν εκείνοι που αφορούν την απολύμανση των επιστολών και εγγράφων. Μπορούν, επίσης, να μας δώσουν μια εικόνα των περιορισμών που επιβλήθηκαν στο εισαγωγικό εμπόριο στα σύνορα. 
Ειδικοί υπάλληλοι καθώς και το λοιπό προσωπικό ήταν υπεύθυνοι για τη διαδικασία της απολύμανσης. Η παλιά μέθοδος που περνούσαν τις επιστολές μέσα από ξύδι εγκαταλείφθηκε ως μη ικανοποιητική. Αντ' αυτού, τα γράμματα και τα έγγραφα σε χαρτί άνοιγαν και ψεκάζονταν με ατμό ξυδιού. Οι επιστολές έπρεπε να φέρουν την σφραγίδα "υγειονομικού ελέγχου" του τελωνείου απομόνωσης (καραντίνας). Στη δεκαετία του 1830 ένα γράμμα ταξίδευε 16-17 ημέρες για να φτάσει από την Κωνσταντινούπολη στη Βιέννη. Το πρώτο από τα γράμματα που εμφανίζονται εδώ στάλθηκε από την Κωνσταντινούπολη στις 10 Απριλίου το 1833 και έφτασε στον προορισμό του στις 27 Απριλίου. Το άλλο, με ημερομηνία 10 Σεπτεμβρίου, έφτασε στις 26 Σεπτεμβρίου. Και στις δύο περιπτώσεις, η απόσταση από το Zemun ως τη Βιέννη καλύφθηκε μέσα σε πέντε ημέρες. Επίσης, και στις δυο περιπτώσεις, ο παραλήπτης ήταν ο Σίμων Γ. Σίνα, γιος και διάδοχος του βαρώνου Γεωργίου Σίνα (George Sina), ένας διάσημος βιεννέζος τραπεζίτης.
"Περισσότερο βαρώνος από τραπεζίτης'', σύμφωνα με την άποψη των συγχρόνων του, ο Συμεών Γ. Σίνας ίδρυσε το πρώτο περιφερειακό πιστωτικό ίδρυμα, την πρώτη ουγγρική εταιρεία ασφαλίσεων και χρηματοδότησε την κατασκευή Πινακοθήκης της ουγγρικής τέχνης και της Ελληνικής Εκκλησίας στο Fleischmart στη Βιέννη, το παλάτι Ακαδημίας Επιστημών στην Αθήνα και ολοκλήρωσε την κατασκευή ενός παρατηρητηρίου στην Αθήνα, το οποίο είχε αρχίσει από τον πατέρα του. Ήταν κάτοχος ανωτάτων παρασήμων από πολλά κράτη και εταιρείες και τραπεζίτης κυβερνώντων οίκων της Αυστρίας και της Ουγγαρίας. Ο θάνατός του σηματοδότησε την εξαφάνιση ενός από τα πιο γνωστά τραπεζικά ιδρύματα του 19ου αιώνα.

Πηγή: Μουσείο Zemun


* Καραντίνα: περιορισμός για κάποιο χρονικό διάστημα και εξέταση όσων ανθρώπων (ή ζώων ή εμπορευμάτων) έρχονταν από περιοχές που είχαν εξαπλωθεί μολυσματικές ασθένειες.
Η λέξη προέρχεται από τη φράση quarantina giorni (=σαράντα μέρες) και αναφέρεται στο χρονικό διάστημα των σαράντα ημερών κατά το οποίο τα βενετικά πλοία που έρχονταν από χώρες που είχαν πανούκλα παρέμεναν σε καραντίνα στ' ανοιχτά, πριν πλησιάσουν την Βενετία.Ο βαρώνος Σίμων Γ. Σίνας


Σχετικές αναρτήσεις:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η κόσμια κριτική και η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των σχολιαστών είναι σεβαστή. Σχόλια τα οποία υπεισέρχονται σε προσωπικά δεδομένα ή με υβριστικό περιεχόμενο να μην γίνονται. Τα σχόλια αποτελούν καθαρά προσωπικές απόψεις των συντακτών τους. Οι διαχειριστές δεν ευθύνονται σε καμία περίπτωση για τυχόν δημοσίευση υβριστικού ή παράνομου περιεχομένου στα σχόλια των αναρτήσεων.Τα σχόλια αυτά θα διαγράφονται με την πρώτη ευκαιρία.