Κυριακή, 31 Ιουλίου 2011

Μακεδονικά χωριά διατρέχοντα κίνδυνον - Ντοκουμέντο του 1900ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΡΟΣ στις 23-7-1900: ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΔΙΑΤΡΕΧΟΝΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΝ

ΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ ΤΩΝ ΡΟΥΜΟΥΝΩΝ. - Η ΔΙΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ. - ΣΥΛΛΗΨΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ


Σπουδαιοτάτην είδησιν μετέδωσεν ημίν εκ Θεσσαλονίκης εις των εν τη πόλει ταύτη ομογενών.
Κατ' αυτήν περί τους είκοσιν αντιπροσώπους της ρουμανικής προπαγάνδας διασκορπισθέντες ανά τα χωρία της Αικατερίνης προσπαθούσε δι' όλων των μέσων, όπως προσηλυτίσουν τους κατοίκους.
Επειδή όμως δεν έτυχον καλής υποδοχής κατέφυγον εις τας εκεί τουρκικάς Αρχάς, τας οποίας δι' αφθόνων χρημάτων κατώρθωσαν να προσεταιρισθούν. Αμέσως ήρχισεν η  καταδίωξις των χριστιανών και η σύλληψις πολλών εξ αυτών ως κακοποιησάντων  δήθεν τους Ρουμούνους.
Οι λοιποί πτοηθέντες εκ της αμειλίκτου καταδιώξεως εδέχθησαν τους προπαγανδιστάς, επίκειται δε  προσηλυτισμός αυτών.
Ούτω δε ολόκληρα ελληνικώτατα χωρία, διατρέχουν τον κίνδυνον, χάρις εις την ακατονόμαστον διαγωγήν των τουρκικών Αρχών, ν' απολεσθώσιν εάν μη ληφθώσι τα κατάλληλα μέτρα.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η κόσμια κριτική και η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των σχολιαστών είναι σεβαστή. Σχόλια τα οποία υπεισέρχονται σε προσωπικά δεδομένα ή με υβριστικό περιεχόμενο να μην γίνονται. Τα σχόλια αποτελούν καθαρά προσωπικές απόψεις των συντακτών τους. Οι διαχειριστές δεν ευθύνονται σε καμία περίπτωση για τυχόν δημοσίευση υβριστικού ή παράνομου περιεχομένου στα σχόλια των αναρτήσεων.Τα σχόλια αυτά θα διαγράφονται με την πρώτη ευκαιρία.