Τετάρτη 23 Απριλίου 2014

Κανονισμός της Ορθοδόξου Ελληνικής Κοινότητος Μοναστηρίου, 1905


Ακολουθεί το εξαιρετικά ενδιαφέρον για τις
πληροφορίες που μας παρέχει ιστορικό 
ντοκουμένο του 1905:


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ 
ΕΛΛΗΝ.  ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ
ΜΟNΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΝ ΛΕΙΨΙΑ
1905

Ὁ Πελαγωνίας ΙΩΑΚΕΙΜ
ΕΠΙΒΕΒΑΙΟΙ

Τ.Σ
.
                          
                                                                

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ


ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Αον
ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ

Ἄρθρον 1ον - Ἡ  Ὀρθόδοξος Ἑλληνική Κοινότης Μοναστηρίου ἀποτελεῖται ἐκ πάντων  ὅσοι θρησκευτικόν αὑτῶν ἀρχηγόν ἀναγνωρίζουσι τόν ὑπό τοῦ Οἰκουμενικού Πατριάρχου ἑκάστοτε διοριζόμενον κανονικόν Μητροπολίτην Πελαγωνίας, ἁγιάζονται δέ οἴκοι ὑπό τῶν Ἱερέων  αὐτοῦ καί ἐκπαιδεύουσι τά ἑαυτῶν τέκνα ἐν τοῖς Ἑλληνικοῖς Σχολείοις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Βον
ΠΕΡΙ ΚΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ

Ἄρθρον 2ον –  Ἡ  Ὀρθόδοξος Ἑλληνική Κοινότης  κέκτηται:

1) Πάσας τάς δυνάμει Αὐτοκρατορικοῦ Φιρμανίου,  ἐπ’  ὀνόματι τοῦ Ἕλληνος Μητροπολίτου  Πελαγωνίας ἐκδεδομένου οἰκοδομηθείσας Ἐκκλησίας τῆς πόλεως, τά παρεκκλήσια  τοῦ Νοσοκομείου καί τῶν Νεκροταφείων, καθώς καί τό Μητροπολιτικόν οἴκημα μετά τῶν ἀνηκόντων ἑνί ἑκάστῳ κτημάτῳν.
2) Πάντα τά Ἑλληνικά Ἐκπαιδευτήρια  ἀρρένων τε καί θηλέων· ἤτοι τό Γυμνάσιον, τήν Μουσίκειον Ἀστικήν Σχολήν, τό  συσσίτιον τῶν ἀρρένων, τά τῶν Ἀδελφῶν Δημητρίου κεντρικά Παρθεναγωγεῖον τε καί Νηπιαγωγεῖον, τό συσσίτιον τῶν θηλέων τά ἐν τῇ συνοικίᾳ τοῦ Ἑλλην. Νοσοκομείου (Ρότζκα) Ἀρρεναγωγεῖον καί Οἰκονόμειον Νηπιαγωγεῖον·  τά ἐν τῆ Αλβανικῇ συνοικίᾳ (Ἀρναούτ μαχαλᾷ) Ἀρρεναγωγεῖον καί Νηπιαγωγεῖον τά ἐν τῇ Νέα  συνοικίᾳ (Γενή μαχαλᾷ) Θεοχάρειον Ἀρρεναγωγεῖον καί Νηπιαγωγεῖον· τά ἐν τῷ Λόφῳ (Μπαΐρ)  Κοντούλιον
3) Ἀρρεναγωγεῖον καί Νηπιαγωγεῖον·  καθώς καί τά τέσσερα ἐν τῇ Λευκῇ Βρύσει (Μπέλα τσέσμα) ἐν τῷ πράσινο Λόφῳ (Γεσίλ- Μπαΐρ) ἐν τοῖς κήποις (Μετζκάρ)  καί τῷ Ὑδραγόρα (Δραγόρ) Νηπιαγωγεῖα, μετά τῶν προσηρτημένων ἑνί ἑκάστῳ κτημάτων.
4) Τό Νοσοκομεῖον «Εὐαγγελισμός» μετά τῶν κτημάτων αὐτού.
5) Τό Ἐργαστήριον τῶν Ἀπόρων Κορασίων  «Ἁγία Ἑλένη».
6) Τά τρία κοινοτικά Νεκροταφεῖα τῆς Ἡρακλείας (Μπουκόβου), τοῦ Δοβλετζικίου καί τῆς Ἁγίας Κυριακής μετά τῶν κτημάτων αὐτῶν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γον
ΠΕΡΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΥΤΩΝ

Ἄρθρον 3ον - Ἥ τε Κοινότης καί τά ἐν τῷ προηγουμένῳ ἄρθρῳ κτήματα αὐτῆς διακυβερνῶνται ὑπό τῶν ἑξῆς Διοικητικῶν Σωματείων:

1)    Τά  Ἐκπαιδευτήρια ὑπό τῆς Ἐφορείας τῶν Σχολῶν.
2)    Τό Νοσοκομεῖον ὑπό τῆς  Ἐφορείας τοῦ Νοσοκομείου.
3)    Οἱ Ναοί ὑπό τῆς Ἐπιτροπής  τοῦ Ναοῦ τοῦ ἁγίου Δημητρίου.
4)    Τά νεκροταφεῖα  ὑπό  τῆς Ἐφορείας τῶν Νεκροταφείων.
5)    Τά Συσσίτια ὑπό τῆς  Ἐφορείας τῶν Συσσιτίων.

Ἄρθρον 4ον - Αἱ Ἐφορεῖαι Σχολῶν καί Νοσοκομείου καί ἡ Ἐπιτροπή τοῦ ἁγ. Δημητρίου ἐκλέγονται  κατ’ εὐθεῖαν  ὑπό τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῶν πολιτῶν Μοναστηρίου· ἡ  δέ Ἐφορεία  τῶν Νεκροταφείων  καί ἡ τῶν Συσσιτίων  ὑπό  τῆς  Κοινοτικῆς  Ἀντιπροσωπείας,  κατά τά ἐφεξῆς ἄρθρα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δον
ΠΕΡΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

Ἄρθρον 5ον - Γενική Συνέλευσις  τῶν   πολιτῶν  εἶναι  ἡ προσκλήσει  τοῦ Μητροπολίτου συνάθροισις πάντων  ἐκείνων  τῶν   Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων πολιτῶν Μοναστηρίου, ὅσοι ἔχουσι τά προσόντα  καί τά δικαιώματα Ἐκλογέων τῆς Κοινότητος.
Ἄρθρον 6ον - Ἐκλογείς εἶναι ὅσοι ἐκ τῶν Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων πολιτῶν συνεπλήρωσαν μέν τό 25 ἔτος τῆς ἡλικίας αὐτῶν, συνεισφέρουσι  δέ ἐτησίως ὑπέρ τῶν Σχολῶν τῆς Κοινότητος  τοὐλάχιστον  ἡμίσειαν ὀθωμ. λίραν.
Ἄρθρον 7ον - Ἐκλογείς τῆς Κοινότητος εἶναι  καί αἱ Συντεχνίαι, ὅσαι ἐκλέγουσι Προέδρους  καί Παρέδρους Ὀρθοδόξους Ἕλληνας πολίτας, τελοῦσι δε τάς ἐτησίους ἑορτάς καί πανηγύρεις  αὐτῶν ἐν τοῖς Ὀρθοδόξοις Ναοῖς τῆς πόλεως ἤ ταῖς Μοναῖς τῆς  Ἐπαρχίας.
Ἄρθρον 8ον - Οἱ ἀνωτέρω Ἐκλογεῖς ἐκλέγουσι  τά τρία κοινοτικά Σωματεῖα ἐκ τῶν Ἐκλεξίμων.
Ἄρθρον 9ον - Ἐκλέξιμοι εἶναι οἱ ἐκ τῶν ἐκλογέων 1) συμπληρώσαντες τό 30 ἔτος  τῆς ἡλικίας αὐτῶν· 2) οἱ ἠθικῶς καί ἐθνικῶς ἀνεπίληπτοι· 3) οἱ μή καταδικασθέντες  ἐπί κακουργήματι ἤ πλημμελήματι ἀτιμωτικῷ· 4) οἱ μή καταχρασθέντες κοινοτικήν περιουσίαν, χρηματικήν ἤ κτηματικήν ἤ ἀρνούμενοι λογοδοσίαν τῆς διαχειρίσεως αὐτῶν·  5) οἱ καταβάλλοντες ταῖς Σχολαῖς τήν συνδρομήν, ἥν ἐνέγραψαν· 6) οἱ καταβάλλοντες τῷ ταμείῳ τοῦ Ναοῦ τήν κεκανονισμένην ὑπό τοῦ Πατριαρχείου Ἀρχιερατικήν Ἐπιχορήγησιν· καί 7) οἱ ἔγγαμοι, διά τήν Ἐφορείαν τῶν Σχολῶν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Εον  
ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ  ΕΚΛΟΓΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΛΕΞΙΜΩΝ

Ἄρθρον 10ον - Ἡ Ἐφορεία τῶν  Σχολῶν ὑποβάλλει κατά διετίαν καί κατά μῆνα Νοέμβριον τῇ Ἱ. Μητροπόλει ἐνυπόγραφον ὑπ’ αὐτῆς  Κατάλογον τῶν Συνδρομητῶν τῶν  Σχολῶν καί τοῦ  ποσοῦ τῆς συνδρομῆς ἑκάστου, καί ἐπί τῇ βάσει τούτου καταρτίζεται κατά τάς διακελεύσεις τοῦ 6 ἄρθρου ὁ Κατάλογος τῶν Ἐκλογέων.
Ἄρθρον 11ον - Αἱ Συντεχνίαι  ἅμα ἐκλέξωσι τό Προεδρεῖον αὐτῶν ὑποβάλλουσι τῇ Ἱ. Μητροπόλει ὀνομαστικόν κατάλογον τῶν μελῶν αὐτοῦ καί ὅλης τῆς Συντεχνίας. Καί ὅσαι μέν Συντεχνίαι ἀριθμοῦσι μέλη ἄνω τῶν 50 ἀποστέλλουσι τρεῖς ἐκλογεῖς εἰς τήν Γ. Συνέλευσιν, ἤτοι τόν Πρόεδρον καί δύο παρέδρους, ὅσαι δέ ἀριθμούσι μέλη ἄνω τῶν 30, ἀποστέλλουσι δύο ἐκλογεῖς εἰς τήν Γ. Συνέλευσιν, ἤτοι τόν Πρόεδρον  καί ἕνα πάρεδρον· ὅσαι δέ ἀριθμούσι κάτω τῶν 30, ἀντιπροσωπεύονται ἐν τῇ Γ. Συνελεύσει ὑπό ἑνός ἐκλογέως, ἤτοι τοῦ  Προέδρου αὐτῶν, ἐν  ᾗ περιπτώσι πρόεδροι καί πάρεδροι δέν ἀνήκουσιν εἰς ἕτερον  ἤ τό τῆς συντεχνίας ἐπάγγελμα.
Ἄρθρον 12ον - Ὅταν οἱ Πρόεδροι ἤ οἱ Πάρεδροι τῶν Συντεχνιῶν ἀπουσιάζωσιν, ἤ ἀσθενῶσιν, ἤ συνδρομηταί ὄντες ἀτομικῶς τῶν Σχολῶν εἶναι ὡς τοιοῦτοι αὐτοδικαίως ἐκλογεῖς ἤ ἔχουσιν ἄλλο ἐπάγγελμα, τότε ἑκάστη Συντεχνία ἀποστέλλει εἰς τήν Γεν. Συνέλευσιν ὡς ἐκλογεῖς ἕτερα αὑτῆς τοῦ αὐτοῦ δέ  ἐπαγγέλματος μέλη κατά τῆν τοῦ προηγουμένου ἄρθρου ἀναλογίαν.

Ἄρθρον 13ον - Ὁ τῶν Ἐκλεξίμων κατάλογος καταρτίζεται κατά διετίαν, μηνί Νοεμβρίῳ ὑπό τῆς Κ. Ἀντιπροσωπείας κατά τᾶς διακελεύσεις τοῦ 9 Ἄρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤον    
ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΕΩΝ

Ἄρθρον 14ον - Οἱ ἐκλογείς καλοῦνται εἰς τήν Γ. Συνέλευσιν πρό δύο τοὐλάχιστον ἡμερῶν δι’ὀνομαστικῶν προσκλητηρίων ὑπογεγραμμένων ὑπό τοῦ Μητροπολίτου ἤ τοῦ Ἀρχιερατ. Ἐπιτρόπου, ἐν  οἶς  σημειοῦται ὁ τόπος, ἡ ἡμερα, ἡ ὥρα καί ὁ  σκοπός τῆς Γεν. Συνελεύσεως.
Ἄρθρον 15ον - Τά προσκλητήρια τῶν Συντεχνιῶν ἀπευθύνονται πρός τόν Πρόεδρον ἑκάστης καί ἐκτός τῶν ἐν τῷ προηγουμένῳ ἄρθρῳ ὁριζομένων σημειοῦται ἐν αὐτοῖς ῥητῶς ὁ ἀριθμός τῶν ἐκλογέων, οὕς δικαιοῦται ν’ἀποστείλῃ ἡ συντεχνία συνῳδά τῷ 11 ἄρθρῳ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζον   
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

Ἄρθρον 16ον - Οὐδείς ἐκλογεύς γίνεται δεκτός ὑπό τοῦ Προέδρου ἐν τῇ Συνελεύσει μή φέρων ὠς εἰσητήριον τό ὀνομαστικόν αὐτοῦ προσκλητήριον.
Ἄρθρον 17ον - Οὐδείς ἐκλογεύς, κωληόμενος ὑπό ἀσθενείας ἤ ἄλλου λόγου νά  προσέλθῃ, δικαιούται ν’ ἀποστείλλῃ ἀντιπρόσωπον αὐτοῦ, συγγενῆ ἤ ξένον, εἰς τῆν Γεν. Συνέλευσιν.
Ἄρθρον 18ον - Αἱ Συντεχνίαι  ἐγγράφουσιν ἐπί τοῦ προσκλητηρίου καί βεβαιοῦσι τῇ σφραγίδι αὑτῶν τά ὀνόματα τῶν ἀντιπροσώπων αὑτῶν.
Ἄρθρον 19ον - Οἱ ἐκλογείς εἰσερχόμενοι εἰς τῆν αἴθουσαν τῆς Γεν. Σενελεύσεως  δυνάμει τοῦ προσκλητηρίου αὑτῶν,  ὑπογράφουσι τό βιβλίον τῆς παρουσίας  καί κάθηνται μέχρι τῆς ὑπό τοῦ Προέδρου διαλύσεως τῆς  συνεδρίας καί ὑπογραφῆς τῶν Πρακτικῶν ἐν τῷ ἰδιαιτέρῳ Κώδικι τῶν Γεν. Συνελεύσεων.
Ἄρθρον 20ον - Ὅταν προσέλθωσιν οἱ ἡμίσεις τῶν προσκληθέντων ἡ  Γεν. Συνέλευσις λογίζεται ἐν ἀπαρτίᾳ. Μή κατορθωθείσης ἀπαρτίας, οἱ ἐκλογεῖς προσκαλοῦνται ἐκ  δευτέρου τῇ προσεχεῖ ἑορτασίμῳ ἡμέρᾳ, ὁπότε ἡ Συνέλευσις λογίζεται ἐν ἀπαρτίᾳ ὁσοιδήποτε τῶν προσκληθέντων προσέλθωσιν.
Ἄρθρον 21ον - Αἱ συζητήσεις διευθύνονται  ὑπό  τοῦ προέδρου, διδόντος κατά σειράν τόν λόγον τοῖς ζητοῦσιν αὐτόν ἐκλογεῦσιν, καί διεξάγονται ἐπί τῶν  θεμάτων τῆς ἡμερησίας  διατάξεως, ἤν καταρτίζει ὁ Πρόεδρος τό δέ  συζητούμενον θέμα λύεται διά τῆς ψήφου τῶν πλειόνων, εἴτε μυστική ψηφοφορίᾳ -ὅταν ἐκλέγωνται πρόσωπα- εἴτε ἀνατάσει τῶν χειρῶν -ὅταν  πρόκειται περί ἄλλων  θεμάτων- ὅπως δόξῃ τῷ Προέδρῳ.
Ἄρθρον 22ον - Ἡ ψηφοφορία ἐν τῇ ἐκλογῇ προσώπων -τῶν Κοινοτικῶν Σωματείων- διεξάγεται ὡς ἑξῆς: Τοῦ Μητροπολίτου προτείνοντος ἀνά 12 ὑποψηφίους δι’ἕκαστον Σωματείον, -προεκλεγέντας ὑπ’αὐτοῦ και τῆς Κ. Ἀντιπροσωπείας ἐκ τοῦ καταλόγου τῶν Ἐκλεξίμων- ἕκαστος ἐκλογεύς λαμβάνει ἐκ τῆς προεδρικῆς τραπέζης φύλλον χάρτου ἐσφραγισμένον τῇ μητροπολιτικῇ  σφραγῖδι καί ἐγγράφει ἐπ’αὐτοῦ τέσσερα ὀνόματα ἐκ τῶν 12 ὑποψηφίων οἷα κρίνῃ καταλληλότερα διά τό περί οὗ πρόκειται κοινοτικόν ὑπούργημα. Ἅν τις τῶν ἐκλογέων ᾖ ἀγράμματος, δύναται νά ζητήσῃ τῆν βοήθειαν ἑτέρου ἐκλογέως τῆς  ἐμπιστοσύνης αὑτοῦ, ὅπως ἀντ’αὐτοῦ  ἐγγράψῃ ὅσα ὀνόματα  ὑπαγορεύσῃ αὐτῷ ἐκ τῶν 12 ὑποψηφίων. –Κατόπιν, ἐκφωνουμένου τοῦ καταλόγου τῶν  ἐκλογέων ἐκ τοῦ βιβλίου τῆς παρουσίας, ἕκαστος προσερχόμενος εἰς τήν προεδρικήν τράπεζαν τίθησι ἐν τῇ κάλπῃ τό ψηφοδέλτιόν του· μεθ’ὅ, ἀριθμουμένων τῶν ψηφοδελτίων, ἐάν εὑρεθῶσιν ἰσάριθμα τοῖς παροῦσι (ἐάν δέ μῆ, τότε ἐπαναλαμβάνεται ἡ ψηφοφορία), διορίζονται ὑπό τοῦ Προέδρου δύο ψηφολέκται πρός ἀνάγνωσιν  τῶν ψηφοδελτίων καί ἀρίθμησιν τῶν ψήφων. -Ὅσοι τῶν ὑποψηφίων λάβωσι τάς ἡμίσεις τῶν ψήφων σύν μιᾷ λογίζονται ἐκλελεγμένοι. Ἄν δέ μή καί οἱ τέσσαρες τῶν ψηφιζομένων τύχωσι τῆς ἀπολύτου πλειονοψηφίας, ἀλλά μόνον εἷς ἤ δύο ἤ τρεῖς, τότε ἐπαναλαμβάνεται ἡ ψηφοφορία ἐπί τῶν σχετικῶς πλειονοψηφούντων ὑποψηφίων, διπλασίων τῶν ὅσων ζητεῖται ἡ ἐκλογή. Ἀποτυχούσης τυχόν καί τῆς δευτέρας ψηφοφορίας, τρισσεύται αὕτη·  καί ἐάν καί ἡ τρίτη ἀποτύχῃ, ἡ ἐκλογή γίνεται διά κλήρου ἐπί τῶν αὐτῶν πλειονοψηφούντων ὑποψηφίων. -Ἐν δέ ἰσοψηφίᾳ κατά πᾶσαν ψηφοφορίαν ὁ Πρόεδρος λύει τό  ζήτημα διά διπλῆς ψήφου.
Ἄρθρον 23ον - Οἱ κατά τάς ψηφοφορίας τυχόντες τοῦ ἐνός τρίτου τοὐλάχιστον τῶν   ψήφων λογίζονται ἐπιλαχόντες καί ἐξ αὐτῶν ἐκλέγονται τά κατά τό διάστημα τῆς διετοῦς αὐτῶν θητείας ἀποθνήσκοντα, παραιτούμενα ἤ ἀπολυόμενα μέλη τῶν Κ. Σωματείων.
Ἄρθρον 24ον - Ἅμα ἀρξαμένης τῆς τῶν ψήφων διαλογῆς ἐν τῇ Γ. Συνελεύσει ἀποκλείεται ἡ αἵθουσα καί οὐδείς ἐκλογεύς γίνεται δεκτός ἐν αὐτῇ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ηον    
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΝ ΤΩΝ Γ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΩΝ

Ἄρθρον 25ον - Ἡ Γεν. Συνέλευσις τῶν πολιτῶν τοῦ Μοναστηρίου συγκροτεῖται τακτικῶς μέν κατά διετίαν μηνί  Δεκεμβρίῳ προς ἐκλογήν τῶν τριῶν Κ. Σωματείων· ἐκτάκτως δέ ὁσάκις ὁ Μητροπολίτης  κρίνῃ τοῦτο ἐπάναγκες ἤ τά τρία τέταρτα τῆς Κ. Ἀντιπροσωπείας ζητήσωσι τοῦτο παρ’αὐτοῦ ἐγγράφως.
Ἄρθρον 26ον - Τῶν ἐκτάκτων Γεν. Συνελεύσεων ἔργων εἶναι 1) ἡ ἐπιψήφισις Κοινοτικοῦ Κανονισμοῦ καί 2) ἡ λύσις ζητημάτων ὧν τῆν εὐθύνην δέν ἀναλαμβάνει ἡ Μητρόπολις καί ἡ Κοινοτική Ἀντιπροσωπεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θον  
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΥΤΗΣ

Ἄρθρον 27ον - Ἡ Ἐπιτροπή τοῦ ἀγ. Δημητρίου καί αἱ Ἐφορεῖαι τῶν Σχολῶν καί τοῦ Νοσοκομείου, πρόσωπα ἐν ὅλῳ 12, συγκαλούμενα καί ἐργαζόμενα ἀπό  κοινοῦ ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Μητροπολίτου ἤ τοῦ Ἀρχιερατ. Ἐπιτρόπου ἀποτελοῦσι τήν Κοινοτικήν Ἀντιπροσωπείαν ἤτοι τήν ἀνωτάτην διοικητικήν Ἀρχήν τῆς Ὀρθοδ. Ἑλλην. Κοινότητος Μοναστηρίου.
Ἄρθρον 28ον - Ἡ Κ. Ἀντιπροσωπεία ἔχει τά ἑξῆς διακαιώματα καί καθήκοντα:
1) Ἐκπροσωπεῖ τῆν Κοινότητα ἐνώπιον τῶν Πατριαρχείων καί τῶν πολιτικῶν ἀρχῶν.
2) Ἐκλέγει ἐκ τῶν κατά τῆν Γ. Συνέλευσιν ἐπιλαχόντων  ἤ  ἐκ τῶν ἐκλεξίμων ὅσα μέλη αὐτῆς ἐκλίπωσι δι’ οἱονδήποτε λόγον κατά τό διάστημα τῆς διετοῦς αὐτῶν θητείας.
3) Ἐκλέγει ἐκ τῶν Ὀρθ. Ἑλλήνων πολιτῶν Μοναστηρίου τῆν Ἐφορείαν τῶν Νεκροταφείων.
4) Μετέχει ἐν σώματι τῆς Ἐπαρχιακῆς Συνελεύσεως  προς ἐκλογήν α΄.) Τῆς Ἐπαρχιακῆς Δημογεροντίας ἤτοι τοῦ Μικτοῦ Ἐκκλησιαστ. Δικαστηρίου. β΄.) Τῆς πρός διοίκησιν τῶν ἐπαρχιακῶν Μονῶν Μοναστηριακῆς Ἐπιτροπῆς·  και γ΄. ) Τῆς Ἐφορείας τῶν συσσιτίων, κατά τά σχετικά τοῦ Ἐπαρχιακοῦ Κανονισμοῦ ἄρθρα.                                                             
5) Ἐκλέγει, ἀπό κοινοῦ συνεδριάζουσα μετά τῶν ἐπαρχιακῶν Σωματείων, Δημογεροντίας δηλονότι, Μοναστηριακῆς Ἐπιτροπῆς καί Ἐφορείας Συσσιτίων, τόν Ἀντιπρόσωπον τῆς Ἐπαρχίας Πελαγωνίας διά τήν ἐκλογήν τοῦ Οἰκουμ. Πατριάρχου, εἴτε ἐκ τῶν ἐν Μοναστηρίῳ εἴτε ἐκ τῶν Κωνστ)πόλει ὁμογενῶν.
6) Ψηφίζει Κανονισμούς καί Διατάξεις ὅλων τῶν Κοιν. Καθιδρυμάτων.
7) Τροποποιεῖ ἤ ἐγκρίνει τούς ἐτησίως ὑποβαλλομένους  αὐτῇ διά τῆς Ι. Μητροπόλεως προϋπολογισμούς τῶν Κ. Καθιδρυμάτων καί ἐξελέγχει τάς ἐτησίους διαχειρίσεις αὐτῶν διά μιᾶς  ἤ πλειόνων διμελῶν Ἐξελεγκτικῶν Ἐπιτροπῶν καί ἀποφασίζει ἐπί τῇ βάσει τῶν ἐκθέσεων καί προτάσεων αὐτῶν τό δέον. Καί τέλος
8) Λύει πᾶν ζήτημα μή προβλεπόμενων ὑπό τῶν Κανονισμῶν τῶν Καθιδρυμάτων ἤ ἐξερχόμενον τῆς δικαιοδοσίας τῶν Ἐφορειῶν αὐτῶν.

Ἄρθρον 29ον - Ἡ Κ. Ἀντιπροσωπεία, ἐργαζομένη πάντοτε ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Μητροπολίτου ἤ τοῦ Ἀρχιερατ. Ἐπιτρόπου, συγκαλεῖται ὑπ’ αὐτοῦ  τακτικῶς μέν ἄπαξ τοῦ μηνός (ὅταν ὑπάρχῃ ζήτημα χρῆζον τῆς συσκέψεως αὐτῆς), ἐκτάκτως δέ ὁσάκις ὁ Μητροπολίτης κρίνῃ ἐπάναγες, ἤ ἑπτά ἐκ τῶν μελῶν αὐτῆς ζητήσωσι τοῦτο παρ’ αὐτοῦ ἐγγράφως, λογίζεται δέ ἐν ἀπαρτίᾳ ὄταν ἐκ τῶν 12 μελῶν αὐτῆς παρῶσι τά ἑπτά ἐκτός τοῦ Προέδρου.
Ἄρθρον 30ον - Ἡ πρόσκλησις τῆς Κοινοτ. Ἀντιπροσωπείας γίνεται ὑπό τῆς Ι. Μητροπόλεως τῇ προτεραίᾳ· (ἐν δ’ἐπειγούσῃ  ἀνάγκῃ αὐθημερόν) δι’ἐπί τούτῳ βιβλίου τῶν Κλήσεων, ἐν ᾧ ἰδιοχείρως ὑπογράφει ὁ προσκαλούμενος.
Ἄρθρον 31ον - Τά μέλη τῆς Κ. Ἀντιπροσωπείας ὑποχρεοῦνται ἵνα ἑγκαίρως προσέρχωνται εἰς τάς συνεδρίας κατά τήν «ὑπό τῆς Ι. Μητροπόλεως ὁριζομένην ὥραν, παραμένωσι δέ μέχρι τῆς διαλύσεως αὐτῶν καί ὑπογραφῆς τῶν αὐθωρεί συντασσομένων ἐν ἱδίῳ Κώδικι Πρακτικῶν.
Ἄρθρον 32ον - Τό ἔργον τῆς Κ. Ἀντιπροσωπείας ἐν ταῖς συνεδρίαις διεξάγεται καθ’ ὅν τρόπον καί τό τῆς Γ. Συνελεύσεως·  αἱ συζητήσεις διευθύνονται ὑπό τοῦ Προέδρου ἐπί τῶν θεμάτων τῆς ὑπ’αὐτοῦ συντασσομένης ἡμερησίας διατάξεως, αἱ δέ ἀποφάσεις γίνονται διά τῆς ψήφου τῶν πλειόνων εἴτε μυστικῶς διδομένης, εἴτε δι’ἀνατάσεως τῶν χειρῶν, τοῦ Προέδρου δίδοντος διπλῆν ψῆφον ἐν πάσῃ ἰσοψηφίᾳ.
Ἄρθρον 33ον - Ἐν περιπτώσει καθ’ἥν ἐκ τῶν 12 μελῶν τῆς Κ. Ἀντιπροσωπείας  ἤθελον ἐκλίπῃ λόγῳ ἀποδημίας, παραιτήσεως ἤ ἀπολύσεως τόσα μέλη, ὥστε νά ματαιῶται ἡ ἑπταμελής ἀπαρτία, τότε ὁ Μητροπολίτης αὐτεπαγγέλτως (ἐξ ὀφφικίου) συμπληροῖ τά κενά, εἴτε ἐκ τῶν λοιπῶν Κοινοτικῶν ἤ ἐπαρχιακῶν Σωματείων ἐκλέγων μέλη, εἴτε ἐκ τῶν ἐκλεξίμων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ιον    
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ Κ. ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Ἄρθρον 34ον - Πάντα τά Κοινοτικά Σωματεῖα εἶναι τετραμελῆ  ἡ δέ θητεία αὐτῶν διετής, ἀρχομένη ἀπό τοῦ Ἰανουαρίου μηνός.
Ἄρθρον 35ον - Πάντων τῶν Κ. Σωματεῖων Πρόεδρος εἶναι ὁ Μητροπολίτης ἤ ὁ ἀρχιερατ. Ἐπίτροπος καί ὑπ’αὐτοῦ συγκαλεῖται ἔκαστον εἰς συνεδρίαν.
Ἄρθρον 36ον - Ἐν ἑκάστῳ Κοινοτικῷ Σωματείῳ δεν συνυπάρχουσι πατήρ καί υἱός, πενθερός καί γαμβρός καί δύο ἀδελφοί. Ἐπιγενομένης δέ τῇ ἐκλογῇ ἀγχιστείας, ὁ ἕτερος ἀποχωρεῖ.
Ἄρθρον 37ον - Ἕκαστον Κ. Σωματεῖον ἀνεξαρτήτως ἄλλης Κ. Ἀρχής κυβερνᾷ ἐγκύρως τό οὗ πρΐσταται καθίδρυμα ὅταν προεδεύοντος τοῦ Μητροπολίτου ἐργάζεται ἐν ἀπαρτίᾳ.
Ἄρθρον 38ον - Ἕκαστον Σωματεῖον λογίζεται ἐν ἀπαρτίᾳ ὅταν ἐκτός τοῦ Προέδρου παρῶσι δύο ἐκ τῶν τεσσάρων μελῶν αὐτοῦ, ὅταν δέ ἀδείᾳ Μητροπολίτου συνεδριάσῃ κατ’ ἰδίαν, λογίζεται ἐν ἀπαρτίᾳ ὅταν παρῶσι τρία τῶν μελῶν αὐτοῦ τῆς προσκλήσεως τῆς ὁλομελείας γινομένης διά τοῦ βιβλίου τῶν Κλήσεων ἀπό προτεραίας ἤ καί αὐθημερόν. Αἱ ἀποφάσεις γίνονται διά τῆς ψήφου τῶν πλειόνων  καί ἀμέσως καταχωρούμεναι ἐν τῷ Κώδικι τῶν Πρακτικῶν ἑκάστου Σωματείου ὑπογράφονται ὑπό τε πλειονοψηφούντων καί τῶν τυχόν μειονοψηφούντων καί ἐπικυροῦνται ὑπό τοῦ Προέδρου.
Ἄρθρον 39ον - Οὐδενί Κ. Σωματείῳ ἐπιτρέπεται ἡ μή ἐκτέλεσις ἀποφάσεως ἐγκύρως γενομένης ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Μητροπολίτου, ἄν μή ἔκτακτοι λόγοι ἐπιβάλωσι τῆν ἀνάκλησιν αὐτῆς καθ’ὅν ἐλήφθη τρόπον.
Ἄρθρον 40ον - Ἅπαξ ἐγκριθέντων τῶν ἐτησίως ὑποβαλλομένων προϋπολογισμῶν τῶν Καθιδρυμάτων ὑπό τῆς Κ. Ἀντιπροσωπείας, οὐδενί Κ. Σωματείῳ ἐπιτρέπεται νά δαπανᾷ πλέον τῶν δέκα λιρῶν ἐκτός τοῦ προϋπολογισμοῦ,  εἰ μή ἀποφάσει τῆς Κ. Ἀντιπροσωπείας, πρός ἥν ὑποβάλλει τό Σωματεῖον δικαιολογητικήν τῆς περαιτέρω δαπάνης ἔκθεσιν.
Ἄρθρον 41ον - Οὐδενί Κ. Σωματείῳ ἐπιτρέπεται πωλεῖν ἤ ἀγοράζειν κτήματα τοῦ οὗ προΐσταται Καθιδρύματος, δανείζειν χρήματα αὐτοῦ ἤ δανείζεσθαι ἐπ’ὀνόματι  αὐτοῦ, εἰ μή ἀποφάσει  τῆς Κ. Ἀντιπροσωπείας.
Ἄρθρον 42ον - Αἱ διαχειρίσεις τῶν Κ. Καθιδρυμάτων κλείνονται ἐτησίως  ἐν τοῖς Λογιστικοῖς Βιβλίοις αὐτῶν, τῶν μέν Ναῶν, Νοσοκομεῖου καί Νεκροταφείων τῇ 31 Δεκεμβρίου, τῶν δέ  Σχολῶν καί Συσσιτίων τῇ 31 Αὐγούστου ἑκάστου ἔτους.
Ἄρθρον 43ον - Ὅταν ἡ Κοιν. Ἀωτιροσωπεία συζητῇ τόν προϋπολογισμόν ἑνός Καθιδρύματος ἤ κρίνῃ περί ἐκτάκτου δαπάνης αὐτοῦ ἤ ἐξελέγχῃ τήν ἐτήσιαν διαχείρισιν, τότε ἡ Ἐφορεία τοῦ Καθιδρύματος τοῦτου ἀπέχει τῆς συνεδρίας τῆς Κ. Ἀνριπροσωπείας ἤ παρίσταται ἀπλῶς πρός παροχήν πληροφοριῶν· ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει ἡ ἀπόφασις γίνεται ὑπό τῶν λοιπῶν ὁκτώ τῆς Ἀντιπροσωπείας μελῶν, ἥτις λογίζεται ἐν ἀπαρτίᾳ ὅταν παρῶσι πέντε μέλη ἐκ τῶν 8, ἐκτός τοῦ Προέδρου.
Ἄρθρον 44ον - Τά κατά τήν διάρκειαν τῆς διετοῦς θητείας τῶν Κ. Σωματείων ἀποθνήσκοντα, ἀποδημοῦντα, παραιτούμενα ἤ ἀπολυόμενα μέλη αὐτῶν ἀντικαθίστανται ὑπό τῆς Κ. Ἀντιπροσωπείας δι’ ἐκλογῆς εἴτε ἐκ τῶν ἐπιλαχόντων κατά την Γεν. Συνέλευσιν, εἴτε ἐκ τῶν ἐκλεξίμων, εἴτε ἐκ τῶν ἀφυπηρετησάντων μελῶν τῶν Κ. Σωματείων, μέχρι τῆς λέξεως τῆς διετοῦς αὐτῶν θητείας.
Ἄρθρον 45ον - Ἡ ἐκλογή γίνεται ὑπό τῆς Κοιν. Ἀντιπροσωπείας ἐκ τριπλασίων ὑποψηφίων προτεινομένων ὑπό τοῦ Μητροπολίτου καί τῶν μελῶν αὐτῆς, διά μυστικῆς ψηφοφορίας, καθ’ ἤν ὁ Πρόεδρος δίδωσι διπλῆν ψῆφον ἐν περιπτώσει ἰσοψηφίας.
Ἄρθρον 46ον - Μέλος τι τῶν Κοιν. Σωματείων ἀπολύεται ὑπό τῆς Κ. Ἀντιπροσωπείας ὅταν:
1) Ὑποβληθῇ εἰς Ἐκκλ. Ἐπιτίμιον.
2) Καταχρασθῇ Κοινοτικήν περιουσίαν χρηματικήν ἤ κτηματικήν, ἤ ἀρνῆται λογοδοτῆσαι.
3) Ἀπολέσῃ τά τοῦ ἐκλεξίμου δικαιώματα.
4) Ἀπουσιάζῃ ἀδικαιολογήτως ἐπί τέσσαρας ἀλλεπαλλήλους συνεδρίας τοῦ Σωματίου, οὗ τυγχάνει μέλος, ἤ τῆς Κοιν. Ἀντιπροσωπείας ἤ ἀποχωρῇ τῶν συνεδριῶν πρός ματαίωσιν τῆς ἀπαρτίας καί κωλυσιεργῇ.
5) Παραβλάπτῃ τά Κοινοτικά συμφέροντα κατά τήν κρίσιν τῆς Κ. Ἀντιπροσωπείας.
Ἄρθρον 47ον - Πᾶσα διάταξις ἀπαντῶσα ἐν τοῖς ἀρχαιοτέροις Κοινοτικοῖς  Κανονισμοῖς ἤ ἐν τοῖς Κανονισμοῖς τῶν Κοιν. Καθιδρυμάτων ἀντιστρατευομένη πρός τά ἐν τῷ κανονισμῷ τούτο ὁριζόμενα ἀκυροῦται.
Ἄρθρον ἀκροτελεύτιον. — Ὁ Κανονισμός οὗτος συνταχθείς ὑπό τῆς ἐκ τοῦ Μητροπολίτου καί τῶν κ. κ. Σ. Ματλῆ, Μιχ. Ζαμαούλη, Ἀν. Χρηστίδου και Ἀν. Ζάλλη συντακτικῆς Ἐπιτροπῆς, συζητηθείς ὑπό τῆς Κοιν. Ἀντιπροσωπείας ἐν ταῖς συνεδρίαις τῆς 4ης και 10ης Νοεμβρίου 1905, ἐπιψηφισθείς δέ ὑπό τῆς Γεν. Συνελεύσεως Μοναστηρίου τῇ 27ῃ Νοεμβρίου 1905 καί ἐπικυρωθείς ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πελαγωνείας κ. Ἰωακείμ τίθεται ἀπό τοῦδε εἰς ἐνέργειαν καί ἔχει διάρκειαν διετῇ, μεθ’ ἥν δύναται νά τροποποιηθῇ  ἄν φανῇ ἔχων ἐλλείψεις.
Πηγή: florinamak

Παρατίθεται ο Κανονισμός της Ορθοδόξου Ελληνικής Κοινότητος, 1905Ο Μητροπολίτης Πελαγονίας Ιωακείμ Φορόπουλος


Για τον Ίωνα Δραγούμη από τον Μητροπολίτη Πελαγονίας Ιωακείμ Φορόπουλο.
Ευχετήρια κάρτα για το έτος 1905 !

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η κόσμια κριτική και η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των σχολιαστών είναι σεβαστή. Σχόλια τα οποία υπεισέρχονται σε προσωπικά δεδομένα ή με υβριστικό περιεχόμενο να μην γίνονται. Τα σχόλια αποτελούν καθαρά προσωπικές απόψεις των συντακτών τους. Οι διαχειριστές δεν ευθύνονται σε καμία περίπτωση για τυχόν δημοσίευση υβριστικού ή παράνομου περιεχομένου στα σχόλια των αναρτήσεων.Τα σχόλια αυτά θα διαγράφονται με την πρώτη ευκαιρία.