Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2013

Η οργάνωση του ελληνισμού στην περιοχή της Πελαγονίας


Προ τού κινδύνου εκσλαυίσεώς των, εις ολόκληρον την Μακεδονίαν οι Έλληνες ήρχισαν από τού 1902 να οργανούνται διά των ιδίων των μέσων. Αντελαμβάνοντο ότι ή επίθεσις των Βουλγαρικών Κομιτάτων μόνον διά βιαίων ενεργειών θα αντιμετωπίζετο. Ως εκ τούτου δεν ήρκει η υπάρχουσα λαμπρά εκκλησιαστική και σχολική οργάνωσις, ούτε ακόμη και η πληθώρα των διαφόρων πολιτιστικών, φιλανθρωπικών, φιλεκπαιδευτικών και φιλομούσων συλλόγων. Παρίστατο ανάγκη δημιουργίας και αμυντικής οργανώσεως, υπό στρατιωτικήν ένοπλον μορφήν. 0λοι επίστευον τούτο και εις όλας τας Μακεδονικάς περιοχάς ήρχισε να παρουσιάζεται κάποια οργανωτική κίνησις, η οποία όμως ήτο κατά το πλείστον ασυντόνιστος και σπασμωδική.

Εις το Μοναστήριον, με την βοήθειαν τού Προξένου Πεζά και αργότερον τού Γραμματέως τού αυτού Προξενείου Ίωνος Δραγούμη, οι διαπρεπείς πρόκριτοι τής πόλεως Θεόδωρος Μόδης, Φίλιππος Καπετανόπουλος, Χρήστος Δούμας, Αργύριος Ζάχος, Αριστοτέλης Ματλής, Αναστάσιος Νάλτσας, Δημήτριος Σβώλος, Βασίλειος Αγοραστός, Ιωάννης Κακιώσης, Γεώργιος και Ναούμ Γώγου, Σταύρος Νάλλης, Ιατρός Δημητριάδης, Ναούμ Ραδίτσης, Ιατρός Στέργιος Ματσάλης και άλλοι ίδρυσαν την οργάνωσιν «Άμυνα». Ή οργάνωσις αυτή ευρίσκετο εις επαφήν με την οργάνωσιν τού Καραβαγγέλη εις την περιοχήν Καστορίας, ως και με άλλας παρουσίας οργανώσεις εις τας άλλας πόλεις και κωμοπόλεις τής Δυτικής Μακεδονίας, διά την συγκρότησιν των οποίων είχε καταβάλει εντόνους και συστηματικές προσπαθείας ο Ίων Δραγούμης. Ανάλογον συστηματικόν έργον προσέφερεν ό Δραγούμης και εις Ανατολικήν Μακεδονίαν, όταν βραδύτερον επί βραχύ διάστημα διηύθυνε το Προξενείον Σερρών, με αποτέλεσμα να θεωρήται ως ένας εκ των πρώτων οργανωτών του Μακεδονικού Ελληνισμού, δι’ αντίδρασιν εις τα βουλγαρικά σχέδια.

Εκτός όμως του Μοναστηρίου, εις την Φλώριναν την επιτροπήν απετέλουν οι Βασίλειος Μπάλκος, Γεώργιος Λουκάς, Πέτρος Χατζητάσης, Αθανάσιος Κοτλάρτζης, Στέργιος Σαπουντζής και Λάκης Πύρζας. Εις την Κοζάνην, οι Κωνσταντίνος Δρίζης, Νικόλαος Μουμουτζής, Νικόλαος Ρεπανάς, Νικόλαος Μαλούτας, Εμμανουήλ Δαρδούφας, Γεώργιος Μεταξάς και Στέργιος Παπαργυρούδης. Εις την Σιάτισταν οι Βασίλειος Γκίμπας, Αναστάσιος Μέγας, Αλέξανδρος Οικονομίδης, Φίλιππος Ζυγούρης, Στυλιανός Δίκος, Νικόλαος Παπαχατζής, Θωμάς Παπαδημητρίου, Ιωάννης Αποστόλου, Ιωάννης Σαμαράς. Εις το Βογατσικόν οι Αθανάσιος Ιατρού και Παπαδήμας. Εις την Χρούπισταν (Άργος Ορεστικόν) οι Γεώργιος Τυπάδης, Ιωάννης Τάχος, Γεώργιος Παναγιωτίδης, Θωμάς και Ανδρέας Παπαθανασίου. Εις την Κλεισούραν οι Ιωάννης Αργυρόπουλος, Γεώργιος Κιάντος, Γεώργιος Πάτσας και Κωνσταντίνος Βούτσης. Εις το Κρούσοβον οι Νικόλαος Βατάλης, Νικόλαος Κρίαστος, Παπακωνσταντίνου Οικονόμος και Γεώργιος Ζωγράφος. Εις το Σόροβιτς (Αμύνταιον) οι αδελφοί Χατζή, ο Ιωάννης Άϊτας, ό Χρήστος Τζήκας, ό Νικόλαος Παπαλαζάρου και ό Δημήτριος Καπετάντσης. Παρόμοιαι επιτροπαί αμύνης υπήρχον και εις άλλας κωμοπόλεις και χωρία τής Δυτικής Μακεδονίας. Όλαι ευρίσκοντο εις επαφήν με το Προξενείον Μοναστηρίου, μετέδιδον εις τούτο πληροφορίας, εξεύρισκον και απέκρυπτον όπλα και προσεπάθουν να περιφρουρήσουν τον Ελληνισμόν.
Πηγή: Ο Μακεδονικός Αγών και τα εις Θράκην γεγονότα, έκδ. ΓΕΣ, 1979.
Το διαβάσαμε: εδώ

Εσωτερική Οργάνωση Μοναστηρίου (Ιανουάριος 1904)

Στις αρχές του Γενάρη ιδρύεται στο Μοναστήρι, σύμφωνα με το βουλγαρικό πρότυπο, η “Εσωτερική Οργάνωση”. Ιδρυτές είναι ο μεγαλέμπορος Σπύρος Δουμάς, ο χειρούργος Σ. Νάλης από τη Γραδένιτσα Μοριχόβου, ο γιατρός Κωνσταντίνος Μιχαήλ γνωστός σαν Μόναχος και άλλοι. Σκοπός της οργάνωσης είναι ο συντονισμός του αγώνα στις πόλεις. Το συμβούλιο της οργάνωσης αποτελείται από 12 άτομα και στις διαταγές τους βρίσκονται διάφορα τμήματα. Το "Οικονομικό" το οποίο φροντίζει για την είσπραξη των εισφορών, προστίμων και των άλλων πόρων. Το "Δικαστικό" το οποίο αναλαμβάνει τις διευθετήσεις των διαφορών μεταξύ των κατοίκων του Μοναστηρίου και περιφέρειας. Έχει απαγορευθεί στους Έλληνες η προσφυγή στα τούρκικα δικαστήρια. Το δικαστήριο συνεδριάζει σε μια από τις αίθουσες του αυλόγυρου του Αγ. Δημητρίου ή του Νοσοκομείου. Το "Τμήμα Υπαίθρου" φροντίζει όλα τα θέματα που αφορούν τα χωριά γύρω από το Μοναστήρι. Το "Τμήμα Μεταφοράς Όπλων" το οποίο αναλαμβάνει τη μεταφορά όπλων και πυρομαχικών από και προς το Μοναστήρι. Μεταξύ άλλων που υπηρέτησαν στο τμήμα αυτό είναι οι Ναούμ Ραδίσης, Αλέξης Πέτσης. Το "Εκτελεστικό" το οποίο αποτελεί την ένοπλη δύναμη της "Οργάνωσης" και αναλαμβάνει την τιμωρία εχθρών ή προδοτών. Μεταξύ άλλων που υπηρέτησαν σ΄ αυτό το τμήμα είναι οι Στέφος, Περικλής Χατζηστεφάνου ή Πάκιας, Μήσιας ή Πατσαρέας, Κίτος, Πέτρος ή Πετλέτος, Ιωάννης Κόνιος, Θεόδωρος Πέσκας ή Τόντας.
Πηγή: εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η κόσμια κριτική και η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των σχολιαστών είναι σεβαστή. Σχόλια τα οποία υπεισέρχονται σε προσωπικά δεδομένα ή με υβριστικό περιεχόμενο να μην γίνονται. Τα σχόλια αποτελούν καθαρά προσωπικές απόψεις των συντακτών τους. Οι διαχειριστές δεν ευθύνονται σε καμία περίπτωση για τυχόν δημοσίευση υβριστικού ή παράνομου περιεχομένου στα σχόλια των αναρτήσεων.Τα σχόλια αυτά θα διαγράφονται με την πρώτη ευκαιρία.