Δευτέρα, 4 Απριλίου 2016

Συνέντευξη Δραγούμη: Ο πληθυσμός των Σκοπίων αποτελείται από στοιχείο Ελληνικό και Σλαβικό - Η στάση των Σέρβων στη Μακεδονία


25-11-1896
Συνέντευξη Στέφανου Δραγούμη: '' ...ο πληθυσμός των Σκοπίων, αποτελείται εκ στοιχείου Ελληνικού και Σλαβικού, το οποίο οι μεν Βούλγαροι θεωρούν Βουλγαρικό, οι δε Σέρβοι Σερβικό...''
Παρατίθεται στη συνέχεια ολόκληρο το κείμενο της συνέντευξης:

Η εν Μακεδονία στάσις των Σέρβων
Το ζήτημα του Μητροπολίτου Σκοπείων
(Συνέντευξις μετά του κ. Δραγούμη)

Προκειμένου περί ζητήματος αφορώντος τον δούλον ελληνισμόν και κατ' εξοχήν τον εν Μακεδονία, εθεωρήσαμεν ότι αρμοδιώτατος όπως χορηγήση ημίν σχετικάς πληροφορίας ήτο ο πρώην υπουργός των Εξωτερικών κ. Δραγούμης, όστες διά της διακρινούσης αυτόν αβρότητος εδέχθη προθύμως να παράσχη ημίν τας αναγκαίας πληροφορίας.
- Τα Σκόπεια, είπεν ημίν ο κ. Δραγούμης είνε σπουδαίον σημείον ενεργείας, εις τοιούτον δε σημείον ενόμισα ότι έπρεπε να υπάρχει Έλλην αντιπρόσωπος και κατά το 1888 συνέστησα εν Σκοπείοις ελληνικόν προξενείον.
Ο πληθυσμός των Σκοπείων ή μάλλον το πνοίμιον του εκεί Μητροπολίτου αποτελείται εκ στοιχείου Ελληνικού και εκ Σλαυϊκού το οποίον οι μεν Βούλγαροι θεωρούν Βουλγαρικόν οι δε Σέρβοι ως Σερβικόν, ευρισκόμενοι κατά τούτο εις διάστασιν προς τε τους Βουλγάρους και τους Έλληνας.
- Τι απαιτούσι κυρίως οι Σέρβοι;
- Οι Σέρβοι από τινων ετών απαιτούσιν όπως εις τον εκεί ναόν η λειτουργία γίνεται εις Σλαβωνικήν γλώσσαν, εν ω αύτη γίνεται συνήθως εις την ελληνικήν και καθ' ωρισμένας ημέρας της εβδομάδος εις Σερβικήν. 
- Οι μέχρι τούδε Μητροπολίται δεν ήσαν Έλληνες;
- Βεβαιότατα, επροτιμώντο όμως μεταξύ των Ελλήνων οι Σλαυομαθείς.
- Πως εφέρθη το Πατριαρχείον εις την περίστασιν ταύτην;
- Και κατά την περίστασιν ταύτην καθώς και εις πάντα τα παρουσιασθέντα μέχρι τούδε ζητήματα προσηνέχθη ελληνοπρεπέστατα και συμφώνως προς τα συμφέροντα της εκκλησίας και του γέννους.
- Και μόλα ταύτα αι εδώ εφημερίδες εμέμφθησαν του Πατριάρχου. 
- Πολύ κακώς διότι ο Πατριάρχης Κων/πόλεως είνε ανήρ άξιος πάσης τιμής και υπολήψεως, εάν δε υποχωρή ενίοτε εις τινα ζητήματα, πράττει τούτο εξ υπερτάτης ανάγκης. Είνε γνωστόν άλλως τε ότι είνε Πατριάρχης ουχί ελευθέρου αλλά δούλου έθνους και πρέπει να κάμνη και μερικάς υποχωρήσεις επιβαλλομένας υπό των πραγμάτων. Εκτός δε του ότι ο νυν Πατριάρχης είνε σώφρων και έμπλεως πατριωτικών και χριστανικών αισθημάτων αλλ' έχει και το μέγιστον προτέρημα της αφιλοκερδείας. Ως εκ τούτου δε είνε εκτός πάσης επηρείας δώρων ή άλλων παραπλησίων μέσων.
- Ευρίσκετε ότι οι Σέρβοι ευρίσκονται εν τω δικαίω ζητούντες ότι ζητούσιν; 
- Οι Σέρβοι ενισχυθέντες εκ της πρώτης αυτών επιτυχίας διά του διορισμού Σέρβου επισκόπου εν Ρασκοπρισρένη πολύ δικαίως ελπίζουν να επιτύχουν και εν Σκοπείοις.
- Ήτο λοιπόν επιζήμιος εις ημάς ο διορισμός Σέρβου επισκόπου εν Ρασκοπρισρένη;
- Επιζημιώτατος. Και μόλα ταύτα σύσσωμος ο ελληνικός τύπος συνηγόρησεν υπέρ αυτού χωρίς να γνωρίζη τα πράγματα και χωρίς να εμβαθύνη εις την σημασίαν του διορισμού τούτου. Οι Σέρβοι λοιπόν ηξίουν όπως το Πατριαρχείον διορίση Μητροπολίτην Σκοπείων εκ καταγωγής Σερβικής επί τω λόγω ότι το έδαφος είνε Σερβικόν και συνεπώς έχουν το προς τούτον δικαίωμα. Το Πατριαρχείον όμως ευθύς μετά τον θάνατον του Μητροπολίτου ώρισε προσωρινόν αντικαταστάτην Έλληνα, ευθύς δε κατόπιν προέβη εις τον διορισμόν του Μητροπολίτου συμφώνως προς τα μέχρι τούδε κρατούντα.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η κόσμια κριτική και η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των σχολιαστών είναι σεβαστή. Σχόλια τα οποία υπεισέρχονται σε προσωπικά δεδομένα ή με υβριστικό περιεχόμενο να μην γίνονται. Τα σχόλια αποτελούν καθαρά προσωπικές απόψεις των συντακτών τους. Οι διαχειριστές δεν ευθύνονται σε καμία περίπτωση για τυχόν δημοσίευση υβριστικού ή παράνομου περιεχομένου στα σχόλια των αναρτήσεων.Τα σχόλια αυτά θα διαγράφονται με την πρώτη ευκαιρία.